DO GÓRY
WRÓĆ
AKTUALNOŚCI
Monitoring mediów
#0
1393

Komunikat PMR Restrukturyzacje S.A.

13 Czerwca 2016

Kancelaria PMR Restrukturyzacje SA jako Zarządca w postępowaniu sanacyjnym Hawe Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji - w nawiązaniu do komunikatu spółki Mediatel SA (RB-27/2016) wyjaśnia, iż złożony do Sądu Plan Restrukturyzacyjny spółki Hawe Telekom - zawiera wszystkie informacje wymagane przepisami prawa restrukturyzacyjnego (art. 10 pr.res.) i nie odnosi się do planu restrukturyzacyjnego całej grupy kapitałowej z przyczyn obiektywnych tj. z powodu niezłożenia do Sądu takowego planu przez zarządcę Hawe SA.

Sporządzony i złożony do Sądu Plan Restrukturyzacyjny Hawe Telekom zgodnie z art. 3 ust. 6 pr. res. służy zaprojektowaniu działań mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej dłużnika i przywrócenie mu zdolności regulowania zobowiązań. Opisuje założenia mające na celu utrzymanie wartości przedsiębiorstwa i jego dalszy rozwój oraz przywrócenie mu zdolności konkurowania na rynku.

Dokument ten nie stanowi natomiast planu windykacji zobowiązań i nie zawiera planu spłat wierzycieli, bowiem temu służy w toku postępowania dokument "Propozycje Układowe" (art 155 pr. res.).

Plan Restrukturyzacyjny nie stanowi również i nie może stanowić oceny możliwości wykonania układu - bowiem to zadanie spełnia inny dokument sporządzany w toku postępowania sanacyjnego, a mianowicie Opinia Zarządcy o możliwości wykonania układu (art. 115 pr. res).

Plan Restrukturyzacyjny nie stanowi także i nie może stanowić podstawy do oceny aktualnej kondycji finansowej przedsiębiorstwa, bowiem do tego służy w toku postępowania dokument Sprawozdanie Rachunkowe Zarządcy (art. 32 pr.res.) zawierające zgodnie z przepisami wszelkie aktualne dane dotyczące sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Z powyższych względów Zarządca w postępowaniu sanacyjnym Hawe Telekom wyjaśnia, iż nie należy mylić w/w dokumentów i oczekiwać w ich treści danych które winny się znajdować w innych dokumentach postępowania restrukturyzacyjnego. Osoby zainteresowane tokiem postępowania nie powinny również oczekiwać od Planu Restrukturyzacyjnego spółki zależnej informacji których nie powinien on zawierać z uwagi na regulacje prawne lub których nie może zawierać z uwagi np. na usytuowanie spółki w strukturze grupy kapitałowej (spółka zależna nie ma podstaw do uwzględniania we własnym planie restrukturyzacyjnym ewentualnych działań które powinna zaplanować we własnym planie restrukturyzacyjnym spółka dominująca i to dominująca nie bezpośrednio a pośrednio poprzez inną spółkę publiczną).

Dodatkowo Zarządca Hawe Telekom wskazuje, iż przepisy prawa przewidują możliwość modyfikacji planu restrukturyzacyjnego (art. 318 pr.res.) w miarę potrzeb i zmian w stanie faktycznym i prawnym sanowanego przedsiębiorstwa - co zostanie dokonane niezwłocznie po zaistnieniu takich okoliczności, a w szczególności gdy zostanie sporządzony przez zarządcę spółki dominującej dotąd jeszcze nie przedłożony w Sądzie plan restrukturyzacyjny dla całej grupy kapitałowej.

Wobec powyższego sporządzony, kompletny, aktualny i złożony w sądzie Plan Restrukturyzacyjny Hawe Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji - oczekuje obecnie na zaopiniowanie przez Radę Wierzycieli oraz następnie na zatwierdzenie przez Sędziego Komisarza


Autor: PMR Restrukturyzacje S.A.

« WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

KATEGORIE
POPULARNE
POLECAMY