DO GÓRY DO GÓRY
WRÓĆ
ZAMKNIJ POMNIEJSZ
WARSZAWA BERLIN BRNO JELENIA GÓRA KALISZ KRAKÓW LONDYN LUBLIN POZNAŃ SZCZECIN WROCŁAW
Oddziały
WARSZAWA
PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. Twarda 18 piętro 21
00-105 Warszawa

+48 22 300 51 04
+48 22 300 51 05
+48 22 300 51 06 (fax)
kancelaria@pmr-restrukturyzacje.pl

Formularz kontaktowy»
Zobacz mapę»

Firma podmiotu : PMR Restrukturyzacje S.A.
Prawo właściwe : Prawo Polskie
Sąd Rejestrowy : Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie; XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS : 0000546300
NIP : 7010471710
REGON : 360951713
Nr rachunku : 66 1090 2617 0000 0001 2978 7209
Kapitał zakładowy : 102.000,00 PLN, w całości opłacony
BERLIN
Oddział Partnerski PMR Restrukturyzacje S.A.
we współpracy z:
KCP Rechtsanwälte Karcher Conrad-Paczkowska, Rechtsanwältin Maja Conrad-Paczkowska
Wegenerstraβe 10/11,
10713 Berlin

+48 22 300 51 04 (kontakt w języku polskim)
+49 30 208 477 480 (kontakt w języku niemieckim)
berlin@pmr-restrukturyzacje.pl

Formularz kontaktowy»
Zobacz mapę»
BRNO
Oddział Partnerski PMR Restrukturyzacje S.A.
we współpracy z:
Arcanum Consulting s.r.o.
ul. Heršpická 5
639 53 Brno

+48 22 300 51 04 (kontakt w języku polskim)
+420 54 321 05 77 (kontakt w języku czeskim)
brno@pmr-restrukturyzacje.pl

Formularz kontaktowy»
Zobacz mapę»
JELENIA GÓRA
PMR Restrukturyzacje S.A.
Dział Administracyjno - Finansowy
ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

+48 75 751 01 96
j.gora@pmr-restrukturyzacje.pl

Formularz kontaktowy»
Zobacz mapę»
KALISZ
PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. Przechodnia 6 lok. 4
62-800 Kalisz

+48 62 599 87 87
kalisz@pmr-restrukturyzacje.pl

Formularz kontaktowy»
Zobacz mapę»
KRAKÓW
PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. J. Lea 114
30-133 Kraków

+48 12 200 20 59
krakow@pmr-restrukturyzacje.pl

Formularz kontaktowy»
Zobacz mapę»
LONDYN
Oddział Partnerski PMR Restrukturyzacje S.A.
we współpracy z:
Solicitor Kate Bogusławska
Londyn

+48 22 300 51 04 (kontakt w języku polskim)
+44 77 690 84 98 (kontakt w języku angielskim)
londyn@pmr-restrukturyzacje.pl

Formularz kontaktowy»
Zobacz mapę»
LUBLIN
Oddział Partnerski PMR Restrukturyzacje S.A.
we współpracy z:
Doradca Restrukturyzacyjny Dariusz Warda
Lublin

+48 81 822 85 70
lublin@pmr-restrukturyzacje.pl

Formularz kontaktowy»
Zobacz mapę»
POZNAŃ
Oddział Partnerski PMR Restrukturyzacje S.A.
we współpracy z:
Kancelaria Prawna Jatczak i Wspólnicy sp.k.
ul. Szkolna 1
61-832 Poznań

+48 61 668 28 84
poznan@pmr-restrukturyzacje.pl

Formularz kontaktowy»
Zobacz mapę»
SZCZECIN
Oddział Partnerski PMR Restrukturyzacje S.A.
we współpracy z:
Doradca Restrukturyzacyjny Maciej Kasprzyk
ul. Monte Cassino 24
70-467 Szczecin

+48 91 311 10 27
szczecin@pmr-restrukturyzacje.pl

Formularz kontaktowy»
Zobacz mapę»
WROCŁAW
PMR Restrukturyzacje S.A.
Ul. Ruska 22
50-079 Wrocław

+48 71 757 52 23
wroclaw@pmr-restrukturyzacje.pl

Formularz kontaktowy»
Zobacz mapę»
FORMULARZ

Aby potwierdzić odpowiedz:
Ile jest 13 dodać 5 ?

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie, PMR Sanacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Kancelaria PMR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, IT Res sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
2. każdy z Administratorów powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pmrsa.pl,
3. niezależnie od powyższego, kontakt z każdym Administratorem tj. PMR Restrukturyzacje S.A., PMR Sanacje sp. z o.o., Kancelarię PMR sp. z o.o., IT Res sp. z o.o. jest możliwy pod adresem ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa,
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia kontaktu z Administratorem, w związku z przesłaną przez Panią/Pana wiadomością mailową, dane osobowe będą przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO tj. wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty wspierające nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności firmy świadczące usługi informatyczne, spółki z grupy PMR, współpracownicy i pracownicy Administratora oraz wymienionych powyżej podmiotów.
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do kontaktu w związku z przesłaną wiadomością mailową, a następnie przechowywane (jako zarchiwizowane) przez okres 2 lat w celu zachowania zasady rozliczalności, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody,
7. w przypadku gdyby w toku prowadzonej korespondencji mailowej Administrator zawarł z Panią/Panem odrębną umowę w wykonaniu której byłyby przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana dane osobowe, Administrator poinformuje Panią/Pana o zmianie celu i okresu przetwarzania danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
1. dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii,
2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
3. usunięcia danych (jeżeli według Pani/Pana brak jest podstaw do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan żądać ich usunięcia),
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chce Pani/Pan, abyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu niezbędne do dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wzniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: sprzeciw „marketingowy”(ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, o ile wskazano taki cel przetwarzania danych, jeżeli skorzysta Pani/Pan z takiego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, o ile cel ten jest realizowany) oraz sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację (ma Pani/Pan praw sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinna Pani/Pan wskazać nam szczególną sytuacje, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem, w takiej sytuacji przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że wykażemy że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub, że Panią/Pana dane są nam niezbędne do dochodzenia lub obrony roszczeń),
6. przenoszenia danych (ma Pani/Pan prawo otrzymywać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pani/Pana dotyczące, które zostały nam dostarczone na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie zawartej umowy, może Pani/Pan zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,
7. wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli Pani/Pan uważa, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego),
8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody, cofnięcie zgody nie będzie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, której dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem).

W celu wykonania swoich praw żądanie należy skierować bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych Administratora.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na złożone zapytania.

Dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych, jednak Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Panią/Pana.