DO GÓRY
WRÓĆ
POSTĘPOWANIA

Hawe Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

4 Marca 2016

W dniu 3 marca 2016 roku, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, otworzył postępowanie sanacyjne HAWE Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000108425).

Zarządcą w postępowaniu restrukturyzacyjnym powołana została PMR Restrukturyzacje S.A.
» Podstawowe dane
[-]
Data otwarcia postępowania
Postanowienie z dnia 3 marca 2016 roku

Sygnatura postępowania w przedmiocie otwarcia
sygn. akt X GR 3/16

Sygnatura postępowania po dacie otwarcia
sygn. akt X GRs 1/16

Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego
Postępowanie sanacyjne

Funkcja pełniona w postępowaniu
Zarządca

Podmiot pełniący funkcję
PMR Restrukturyzacje S.A.
» Dane adresowe
[+]

Dłużnik
HAWE Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji
ul. Francesca Nulla 2
00-486 Warszawa

Adres korespondencyjny
ul. Działkowa 38
59-220 Legnica
tel. + 48 76 851 21 31
fax + 48 76 851 21 33
e-mail: office@hawetelekom.pl

Zarządca
PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. +48 22 30 05 105
fax. +48 22 30 05 106

Adres dla korespondencji
PMR Restrukturyzacje S.A.
Dział Administracyjno - Finansowy
ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra
tel. +48 75 64 82 802
e-mail: j.gora@pmr-restrukturyzacje.pl
» Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie
[+]

Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Przewodniczący - SSR Cezary Zalewski;

Sędzia Komisarz - SSR Anna Żuława;

Informacja dla interesantów, zamawianie akt do czytelni, zamawianie odpisów, kserokopii w sprawach rozpoznawanych w Wydziałach VIII, IX, X, XV, XVI, XVII, odbywa się wyłącznie w Biurze Obsługi Interesantów, parter budynku przy ul. Czerniakowskiej 100A.

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji również drogą elektroniczną poprzez KONTAKT BOI »

Informacje te mogą obejmować: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i udzielane są po wskazaniu danych osobowych interesanta, zamawianie odpisu orzeczenia do osobistego odbioru, pobierz wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia.

Informacja w sprawach rozpoznawanych w Wydziale X dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych:
BOI ul. Czerniakowska 100 A, parter Sala Obsługi
tel. 22 33 41 392
tel. 22 33 41 393


UWAGA !
Przeglądanie akt archiwalnych X Wydziału dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych przez osoby do tego uprawnione odbywa się w Czytelni Akt przy ul. Czerniakowskiej 100A, parter budynku-Sala Obsługi z wyłączeniem spraw w toku rozpoznawanych w Wydziale X dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, których przeglądanie odbywa się w sekretariacie Wydziału, ul. Czerniakowska 100A, I piętro, pokój 252.
» Stan postępowania
[+]


Postępowanie w toku

1. Postanowienie z dnia 03 marca 2016r., w przedmiocie otwarcia postepowania sanacyjnego
» Pobierz postanowienie PDF

2. Po otwarciu postępowania sanacyjnego zarządca przystąpił do realizacji czynności celem objęcia masy sanacyjnej oraz przystąpił do sporządzenia spisu inwentarza wraz z oszacowaniem oraz przystąpił do sporządzania planu restrukturyzacyjnego.

3. Zarządca wypełniając normę art. 40 p.r. w związku z art. 52 ust. 3p.r., podjął działania celem zawiadomienia wierzycieli o otwarciu postepowania restrukturyzacyjnego wobec HAWE Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie.

4. Zarządca informuje, iż w dniu 10 marca 2016r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 48(4933) opublikowane zostało obwieszczenie informujące o otwarciu postępowania sanacyjnego wobec Hawe Telekom Sp. z o.o.

» Pobierz MSiG nr 48(4933)

5. Zarządca informuje, iż Postanowieniem z dnia 11 marca 2016r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ustanowił kuratora dla reprezentowania praw obligatariuszy w osobie SG LEGAL SIEROTA GUGAŁA Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000543273).

» Pobierz postanowienie PDF

6. Zarządca informuje, iż Postanowieniem z dnia 18 marca 2016r. Sędzia Komisarz SSR Anna Żuława ustanowiła, w postępowaniu sanacyjnym Hawe Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Radę Wierzycieli, powołując na członków Rady Wierzycieli:

a) Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie;
b) SG LEGAL SIEROTA GUGAŁA Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie;
c) Skarb Państwa – Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego w Warszawie;
d) TP Teltech sp. zo.o. z siedzibą w Łodzi;
e) Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Powołując na zastępców członka Rady Wierzycieli:
a) Alfreda Wallnera;
b) Grzegorza Słupskiego.

» Pobierz postanowienie PDF

7. Zarządca informuje, iż Postanowieniem z dnia 31 marca 2016r. Sędzia Komisarz SSR Anna Żuława, w postępowaniu sanacyjnym Hawe Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stwierdziła:

a) Zawieszenie z mocy prawa z dniem 3 marca 2016r. toczących się wobec Hawe Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie postępowań egzekucyjnych;
b) Uchylenie, wskazanych w postanowieniu, zajęć wierzytelności z rachunków bankowych Hawe Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
c) Uchylenie zajęć wierzytelności przysługujących Hawe Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dokonane w ramach postępowań egzekucyjny wskazanych w pkt-e I postanowienia;

Mając powyższe na uwadze, Zarządca wzywa podmioty opisane w Postanowieniu z dnia 31 marca 2016r., do bieżącego przekazywania do masy sanacyjnej środków finansowych uzyskanych i/lub zajętych przez organy egzekucyjne w postępowaniach egzekucyjnych wszczętych wobec Hawe Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przed datą otwarcia postępowania sanacyjnego.

» Pobierz postanowienie PDF

8. Zarządca informuje, iż w dniu 01 kwietnia 2016r., w zakreślonym ustawowo terminie 30 dni, przedłożył Sędziemu Komisarzowi Spis Wierzytelności oraz Spis Wierzytelności Spornych Hawe Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

9. PMR Restrukturyzacje S.A. - Zarządca w postępowaniu sanacyjnym Hawe Telekom Sp z o.o. w restrukturyzacji informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami informacje, zapytania i wnioski kierowane do Sędziego Komisarza lub Sądu przed którym prowadzone jest postępowanie sanacyjne, winny mieć formę zwykłą pisemną i winny być dla swej skuteczności składane na biurze podawczym sądu lub przesyłane za pośrednictwem operatorów pocztowych przesyłkami rejestrowanymi. Przesyłanie dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej może skutkować brakiem wywołania skutków w postępowaniu.

10. Ogłoszenie z dnia 1 grudnia 2016r. dotyczące przedłożenia przez Zarządcę do akt sprawy opisu i oszacowania wchodzących w skład masy sanacyjnej nieruchomości

» Pobierz ogłoszenie PDF

11. Zarządca informuje, iż w dniu 11 maja 2017r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 90(5227) opublikowane zostało obwieszczenie informujące o uzupełnieniu spisu wierzytelności Hawe Telekom Sp z o.o.

» Pobierz ogłoszenie PDF

12. Postanowieniem z dnia 20 lipca 2017 r. Sędzia Przewodniczący SSR Cezary Zalewski, w postępowaniu sanacyjnym Hawe Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zmienił zarządcę i wyznaczył zarządcę w osobie Wiesława Ostrowskiego.

» Pobierz postanowienie PDF
» Dokumenty do pobrania
[+]


1. Informacja w przedmiocie wyrażeniu zgody na doręczanie przez zarządcę wszelkiej korespondencji dotyczącej postępowania sanacyjnego Hawe Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji drogę elektroniczną.

KATEGORIE