DO GÓRY
WRÓĆ
POSTĘPOWANIA

INTRA Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

1 Grudnia 2016

W dniu 01 grudnia 2016 roku, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie , Wydział X Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, otworzył postępowanie sanacyjne INTRA Sp. z o.o. w Warszawie (KRS 0000175172).

Zarządcą w postępowaniu restrukturyzacyjnym powołana została PMR Restrukturyzacje S.A.

» Podstawowe dane
[-]

Data otwarcia postępowania
Postanowienie z dnia 01 grudnia 2016 roku

Sygnatura postępowania w przedmiocie otwarcia
sygn. akt X GR 74/16

Sygnatura postępowania po dacie otwarcia
sygn.akt X GRs 16/16

Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego
Postępowanie sanacyjne

Funkcja pełniona w postępowaniu
Zarządca

Podmiot pełniący funkcję
PMR Restrukturyzacje S.A.

» Dane adresowe
[+]

Przedsiębiorca w restrukturyzacji
INTRA SP. Z O.O. W WARSZAWIE

Adres korespondencyjny
ul. Odrowąża 11
03-310 Warszawa
tel. (22) 346 – 64 – 11
tel. (22) 346 – 65 – 28
tel/fax. (22) 346 – 64 – 00
e-mail: intra@intra.eu

Zarządca
PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. +48 22 30 05 105
fax +48 22 30 05 106

Adres dla korespondencji
PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. +48 22 30 05 103
e-mail: sekretariat.warszawa@pmr-restrukturyzacje.pl

» Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie
[+]

Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie układowe
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
Wydział X Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Przewodniczący - SSR Cezary Zalewski;

Sędzia Komisarz - SSR Anna Żuława;

Informacja dla interesantów, zamawianie akt do czytelni, zamawianie odpisów, kserokopii w sprawach rozpoznawanych w Wydziałach VIII, IX, X, XV, XVI, XVII, odbywa się wyłącznie w Biurze Obsługi Interesantów, parter budynku przy ul. Czerniakowskiej 100A.

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji również drogą elektroniczną poprzez KONTAKT BOI »

Informacje te mogą obejmować: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i udzielane są po wskazaniu danych osobowych interesanta, zamawianie odpisu orzeczenia do osobistego odbioru, pobierz wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia.

Informacja w sprawach rozpoznawanych w Wydziale X dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych:
BOI ul. Czerniakowska 100 A, parter Sala Obsługi
tel. 22 33 41 392
tel. 22 33 41 393


UWAGA !
Przeglądanie akt archiwalnych X Wydziału dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych przez osoby do tego uprawnione odbywa się w Czytelni Akt przy ul. Czerniakowskiej 100A, parter budynku-Sala Obsługi z wyłączeniem spraw w toku rozpoznawanych w Wydziale X dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, których przeglądanie odbywa się w sekretariacie Wydziału, ul. Czerniakowska 100A, i piętro, pokój 252.


» Stan postępowania
[+]

Postępowanie w toku

1. Postanowienie z dnia 01 grudnia 2016r., w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego

» Pobierz postanowienie PDF

2. Po otwarciu postępowania sanacyjnego zarządca przystąpił do realizacji
czynności celem objęcia masy sanacyjnej oraz przystąpił do sporządzenia
spisu inwentarza wraz z oszacowaniem oraz przystąpił do sporządzania planu
restrukturyzacyjnego.

3. Zarządca wypełniając normę art. 40 p.r. w związku z art. 52 ust. 3p.r.,
podjął działania celem zawiadomienia wierzycieli o otwarciu postępowania
restrukturyzacyjnego wobec INTRA Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w
Warszawie.

4. Zarządca informuje, iż w dniu 09 grudnia 2016r. w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym nr 238(5123) opublikowane zostało obwieszczenie informujące o
otwarciu postępowania sanacyjnego wobec INTRA Sp. z o.o.

» Pobierz MSiG nr 238(5123)

5. Postanowienie z dnia 11 maja 2017 r. w przedmiocie zatwierdzenia planu restrukturyzacyjnego

» Pobierz postanowienie PDF

6. Ogłoszenie z dnia 27 czerwca 2017 r. ws spisu wierzytelności

» Pobierz ogłoszenie PDF

7. Postanowienie z dnia 28 września 2018 roku w przedmiocie umorzenia postępowania sanacyjnego

» Pobierz postanowienie PDF

8. Ogłoszenie w Monitorze Sadowym i Gospodarczym z dn. 5 listopada 2018 roku w przedmiocie zawiadomienia o umorzeniu postępowania

» Pobierz ogłoszenie PDF

9. Po umorzeniu postępowania w 2018 roku na skutek złożonych przez Wierzycieli zażaleń Sąd postanowieniem z dn. 27.08.2019 roku uchylił zaskarżone postanowienie o umorzeniu z 2018 i przekazał do ponownego rozpatrzenia.

» Pobierz postanowienie PDF

10. W dniu 08.04.2020 Sąd postanowieniem ponownie umorzył postępowanie Intra na które również wpłynęły zażalenia. 21.01.2021 Sąd oddalił zażalenia wobec powyższego postanowienie o umorzeniu postępowania się uprawomocniło. Na chwilę obecna na skutek złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości przez dłużnika zgodnie art. 27 p.r. zarządca pełni swoją funkcję do czasu ogłoszenia upadłości lub prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

» Pobierz postanowienie PDFKATEGORIE