Ogłoszenie PKS – dzierżawa

Zarządca Masy Sanacyjnej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A. w restrukturyzacji mając na względzie treść postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 11 września 2023r. o sygn. akt VI GRs 7/20, ogłasza przetarg na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości wchodzącej w skład masy sanacyjnej, tj. prawa użytkowania wieczystego części działki nr 3/32 o powierzchni około 3 215 m2, położonej w Kłodzku przy ulicy Dusznickiej 1, identyfikator działki 020802_1.009.AR_1.3/32, objętej księgą wieczystą nr SW1K/00065811/0, zabudowanej budynkiem handlowo – usługowym funkcjonującej stacji paliw.

Czynsz dzierżawny nie może być niższy niż 3.200, zł netto powiększony o podatek VAT.

Dzierżawca musi prowadzić́ działalność́ gospodarczą polegającą̨ na prowadzeniu stacji paliw i posiadać́ koncesję na obrót paliwami ciekłymi. Ponadto dzierżawca zobowiązany będzie do uzyskania na swój koszt niezbędnych decyzji, pozwoleń́, uzgodnień́, zezwoleń́, koncesji, atestów i zgód, a nadto zobowiązany będzie do przeprowadzenia niezbędnych prac przystosowawczych (nakładów), co umożliwiać́ będzie Dzierżawcy rozpoczęcie przez niego na dzierżawionej nieruchomości działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży paliw ciekłych.

Dzierżawca zobowiązany jest do zapewnienia Wydzierżawiającemu możliwości tankowania swoich pojazdów na stacji paliw znajdującej się na Nieruchomości.

Dzierżawca zostanie wyłoniony w trybie pisemnego zbierania ofert. Opis pozostałych warunków dzierżawy oraz przedmiotu dzierżawy znajduje się na stronie http://pmr-restrukturyzacje.pl w zakładce Postępowania/ Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A./Sprzedaż oraz na stronie https://pks-klodzko.pl w zakładce Ogłoszenia.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta PKS w Kłodzku” na adres: ul. Klonowica 2/5b 58-500 Jelenia Góra z zastrzeżeniem, iż datą dostarczenia oferty jest data doręczenia oferty przez listonosza lub kuriera lub inną osobę uprawnioną do doręczenia przesyłki w miejscu składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.10.2023r., do godz. 12:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji: mail: m.zarowna@pmr-restrukturyzacje.pl, tel. 75 64 82 802.

Załączniki do pobrania

Nazwa pliku Rozmiar pliku
pdf Regulamin 5 MB