WRÓĆ
 
Izabella Gil
Przewodnicząca Rady Nadzorczej


Doświadczenie/Kwalifikacje:

I. Informacje dotyczące dotychczasowego przebiegu
pracy zawodowej i naukowej

Pani dr hab. Izabella Gil jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Postępowania Cywilnego w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oprócz tego wykonuje zawód radcy prawnego od maca 1998r. w ramach kancelarii ALIANS s.c. Kancelaria Radców Prawnych Izabella i Piotr Gil wspólnie z radcą prawnym dr Piotrem Gil.

Za swoją działalność dydaktyczno – szkoleniową na rzecz aplikantów radcowskich i radców prawnych na mocy uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z 24.05.2007r. została nagrodzona srebrną odznaką „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych” przez Krajową Izbę Radców Prawnych.

Obecnie oprócz szkoleń dla radców prawnych z zakresu postępowania cywilnego prowadzi także wykłady szkoleniowe dla sędziów, asystentów sędziowskich, referendarzy sądowych, adwokatów, radców prawnych a także dla Państwowej Inspekcji Pracy.

1. Przebieg pracy zawodowej

Izabella Gil została zatrudniona na Uniwersytecie Wrocławskim w 2002r. w Zakładzie Postępowania Cywilnego na stanowisku asystenta, a następnie, po obronie doktoratu, na podstawie mianowania od 1 lutego 2006r. pracuje w charakterze adiunkta w Instytucie Prawa Cywilnego Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W 1997r. ukończyła aplikację radcowską z wynikiem bardzo dobrym, a od 1998r. wykonuje zawód radcy prawnego, co umożliwia poznanie zgłaszanych w praktyce wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania przepisów prawa i weryfikację prawidłowości założeń doktrynalnych, a w efekcie przyczynia się także do rozwoju naukowego.

Rozprawę doktorską pt. „Sytuacja prawna syndyka masy upadłości” napisała pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Henryka Mądrzaka, broniąc ją 7 listopada 2005r.. Recenzentami rozprawy doktorskiej byli prof. zw. dr hab. Józef Frąckowiak (Uniwersytet Wrocławski) oraz prof. zw. dr hab. Feliks Zedler (Uniwersytet Poznański). Praca ta następnie została opublikowana pod tym samym tytułem przez wydawnictwo CH BECK w 2007r..

2. Działalność dydaktyczna i organizacyjna na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego

Zasadniczą formą jej działalności dydaktycznej było i pozostaje nadal prowadzenie:
 • zajęć dla studentów studiów stacjonarnych, studentów zaocznych i wieczorowych studiów niestacjonarnych na WPAiE UW w formie ćwiczeń oraz wykładów z postępowania cywilnego; ;
 • seminariów dla studentów studiów stacjonarnych i studentów zaocznych studiów niestacjonarnych na WPAiE UW;
 • egzaminów (w formie pisemnej, ustnej i testów) dla studentów studiów stacjonarnych i studentów zaocznych studiów niestacjonarnych na WPAiE UW;
 • wykładów fakultatywnych z postępowania upadłościowego i rejestrowego dla studentów studiów stacjonarnych i studentów zaocznych studiów niestacjonarnych na WPAiE UW;
 • konwersatoriów z cywilnego postępowania zabezpieczającego dla studentów studiów stacjonarnych i studentów wieczorowych studiów niestacjonarnych na WPAiE UW;
 • konwersatoriów z cywilnego postępowania egzekucyjnego dla studentów studiów stacjonarnych i studentów wieczorowych studiów niestacjonarnych na WPAiE UW;
 • zajęć z procedury cywilnej i egzekucji z nieruchomości na Studiach Podyplomowych Prawa i Gospodarki Nieruchomościami organizowanych na Uniwersytecie Wrocławskim; ;
 • zajęć ze stosunku egzekucji administracyjnej do egzekucji sądowej na Studiach Podyplomowych Prawa Egzekucji Administracyjnej organizowanych na Uniwersytecie Wrocławskim; ;

II. Charakterystyka dorobku naukowego i rozwój naukowy

1.1. Etap poprzedzający uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych

W początkowym okresie pracy naukowej na Uniwersytecie Wrocławskim opublikowała następujące artykuły:
 • „Roszczenia pauliańskie a skarga z art.59 k.c.” - Edukacja Prawnicza 1996, nr 2, s.10-17, Wydawnictwo C.H. BECK, współautor Piotr Gil;
 • „Przesłanki weryfikacji decyzji administracyjnych w trybie sądowo administracyjnym w świetle ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym” Monitor Podatkowy 1996, nr 8, s.239-242, Wydawnictwo C. H. BECK, współautor Piotr Gil;
 • „Wyciąg z ustalonej listy wierzytelności jako tytuł egzekucyjny w rozumieniu art. 170 § 1 Prawa upadłościowego” Monitor Prawniczy 1996, nr 11, s.399-403, Wydawnictwo C. H. BECK, współautor Piotr Gil; ;
 • „Postępowanie w sprawach podatkowych jako postępowanie szczególne według k.p.a.” Kupiec Wrocławski 1996, nr 5, współautor Piotr Gil;
 • „Urlopy wypoczynkowe wg nowych zasad” Kupiec Wrocławski 1997, nr 2, s.5-6, współautor Piotr Gil;
 • „Zakres uprawnień i obowiązków organu podatkowego” Kupiec Wrocławski 1997, nr 10, s.4, współautor Piotr Gil;
 • „Prawnopodatkowe aspekty likwidacji masy upadłości – wybrane zagadnienia” Rejent 1998, nr 5, s.61-74;
 • „Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych” Kupiec Wrocławski 1998, nr 7-8, s.6, współautor Piotr Gil;
 • „Metody wyceny przedsiębiorstwa w rozumieniu art.551 k.c.” Radca Prawny 1999, nr 1,s.34, współautor Piotr Gil;
 • „Prawnoprocesowe skutki wytoczenia powództwa przeciwko upadłemu po ogłoszeniu upadłości” Radca Prawny 1999, nr 4, s.77, współautor Piotr Gil;
 • „Wprowadzający do obrotu – jego prawa i obowiązki” Kupiec Wrocławski 1999, nr 3, s.4, współautor Piotr Gil;
 • „Legitymacja procesowa syndyka masy upadłości” Radca Prawny 2000, nr 1, s.18;
 • Prawnopodatkowe aspekty przekształcenia spółki cywilnej w spółkę kapitałową” Monitor Podatkowy 2000, nr 6, s.12, współautor Piotr Gil;
 • „Odpowiedzialność cywilna syndyka - aspekty prawnoprocesowe” Prawo Spółek 2001, nr 2, s.46.
Jeszcze przed obroną doktoratu przygotowała materiały do nauki dla studentów w formie skryptów, jako jednej z form pomocy dydaktycznej tj.:
 • „Kazusy z prawa podatkowego” - Zbiór kazusów z prawa podatkowego z cyklu wydawanego przez Edukację Prawniczą w formie książkowej przez Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 1997, objętość około 140 s., współautor Piotr Gil;
 • „Wprowadzenie do nowego Prawa upadłościowego i naprawczego” Wydawnictwo STO, Bielsko – Biała 2003, współautor Piotr Gil.
W opublikowanej w 2007r. rozprawie doktorskiej przez wydawnictwo C.H.BECK pt. „Sytuacja prawna syndyka masy upadłości” jeden z rozdziałów właśnie został poświęcony pojęciu i rodzajom legitymacji procesowej oraz sporom doktrynalnym na tle tych zagadnień. Napisana rozprawa doktorska stanowi obszerne (liczące pond 300 str.) studium na temat statusu prawnego i pozycji procesowej syndyka masy upadłości w systemie prawa polskiego.

1.2. Płaszczyzny i kierunki badawcze

Dotychczasowe zainteresowania naukowe dr Izabelli Gil dotyczą szeroko ujmowanego postępowania cywilnego.

Przedmiot analizy badawczej stanowiła problematyka związana z ustaleniem, jaką funkcję pełnią syndyk, zarządca przymusowy, zarządca oraz tymczasowy nadzorca sądowy, z jakiego rodzaju legitymacji korzystają, jako podmioty dokonujące czynności w postępowaniu upadłościowym, czy i na jakich zasadach ponoszą odpowiedzialność za dokonywane czynności, a także czy wykonując powierzone im obowiązki działają, jako swoisty zastępca pośredni, czy też w innym charakterze prawnym.

Celem pogłębienia tej problematyki uczestniczyła w konferencjach w tym m.in.:
 • Międzynarodowej Konferencji na temat „Prawo sądowe cywilne – wyzwania dla Europy” (Lublin 17-18.10.2008r.), organizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji;
 • Konferencji Naukowej „Perspektywy rozwoju sądownictwa arbitrażowego” (Katowice 20-21.11.2008 r.), organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji, Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego;
 • Ogólnopolskim Zjeździe Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego (Serock k./Warszawy 24-27.09.2009 r.), którego tematyką było „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania cywilnego”, zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Katedrę Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Krajową Radą Sądownictwa.
Efektem prac związanych z analizą zagadnienia legitymacji procesowej było opublikowanie następujących opracowań, artykułów i recenzji:
 • „Charakter prawny nakazów zapłaty” [w:] Wokół problematyki orzeczeń, red. Ł.Błaszczak, Toruń 2007 (wydawnictwo TNOiK);
 • „Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych” Monitor Prawniczy 2007, nr 7, współautor E.Marszałkowska – Krześ;
 • „Nadużycia prawa do posługiwania się formą osoby prawnej – recenzja” Rejent 2010, nr 3, współautor P.Gil;
 • „Wpływ wszczęcia postępowania o zniesienie współwłasności na prawo własności” Rejent 2010, nr 12, współautor E. Marszałkowska-Krześ;
 • „Legitymacja procesowa państwowych inspektorów pracy w sporach pracowniczych” , Przegląd Sądowy 2011, nr 4, str. 88-101;
 • „Czynności prawne dokonane przez członka zarządu spółki, którego mandat wygasł”, Przegląd Sądowy 2012, nr 4, str.51-58;
 • „Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym, jako jedna z form ochrony prawnej udzielonej większej liczbie podmiotów” Wrocławsko – Lwowskie Zeszyty Prawnicze, t.III, Wrocław, 2012, s.10 (współautor E.Marszałkowska – Krześ);
 • „Postępowanie cywilne. Pytania i tablice. Repetytorium”, pod red. E. Marszałkowskiej-Krześ, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2006, (współautor I.Gil - pytania 14-15 –str.9-10, pyt.64-70 – str.43-47, pyt.476-530 – str.297-335, pyt.572-575 – str.370-373, pyt.579-580 – str. 375-376);
 • „Postępowanie cywilne”, pod red. E. Marszałkowskiej-Krześ, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2008, (współautor I.Gil - rozdziały III – str.33-44, IV – str.45-50, VII § 28 – str.112-120, VII § 34 – str.144-147);
 • „Specyfika postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, w: Z Zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego. Księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza, Z.Kubot, T.Kuczyński (red.), Warszawa 2011, s.414-423, współautora E.Marszałkowska – Krześ.
 • Postępowanie cywilne”, pod red. E. Marszałkowskiej-Krześ, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2011, (współautor I.Gil - rozdziały III – str.43-49, VI § 28 – str.117-126, VI § 34 PKT.V – str.153-155, VI § 3 – str.157-160);

1.2.1. Zagadnienia z zakresu postępowania upadłościowego

Zagadnienia związane z upadłością stanowiły dodatkowy zainteresowań naukowych i zawodowych dr Izabelli Gil, gdzie miała możliwość zweryfikowania założeń i rozwiązań teoretycznych podczas współpracy z syndykami i likwidatorami, wykonując zawód radcy prawnego oraz prowadząc szkolenia.

Wynikiem prac badawczych nad problematyką z zakresu postępowania upadłościowego było m.in. publikacja następujących artykułów, jak i opracowań :
 • „Postępowanie w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej”, [w:] Czterdziestolecie Kodeksu Postępowania Cywilnego. Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego w Zakopanem, Zakamycze 2006, str.57-68;
 • „Wpływ ogłoszenia upadłości na przebieg postępowania cywilnego” Monitor Prawniczy 2007, nr 21;
 • „Skutki prawne zbycia przedsiębiorstwa upadłej spółki kapitałowej prawa handlowego jako całości w postępowaniu upadłościowym” Przegląd Prawa Egzekucyjnego, Currenda 2011, nr 8-9, str.69-88; ;
 • „Za i przeciw upadłości z możliwością zawarcia układu” FENIX, Czasopismo Krajowej Izby Syndyków 2011, nr 6 (7), str. 24-32 , współautor P.Gil;
 • „Zasadnicze kierunki zmian KPC wprowadzone przez przepisy ustawy z 16.9.2011r. (dodatek specjalny)”,Edukacja Prawnicza 2012, nr 3, s.I-XXXIV, współautor E.Marszałkowska – Krześ, P.Gil;
Na dotychczasowy dorobek naukowy, poza opublikowanymi artykułami, składają się również opracowania książkowe, a wśród nich wskazać należy na: „Postępowanie w sprawach upadłościowych i rejestrowych” E.Marszałkowska – Krześ, I.Gil, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011, str. 19-168;

1.2.2. Postępowanie zabezpieczające, klauzulowe i egzekucyjne

Kolejnym moim zagadnieniem badawczym była problematyka zabezpieczeń i egzekucji w kontekście skuteczności i wykonalności orzeczeń sądowych, którą zajęłam się po obronie pracy doktorskiej.

Tematowi temu poświęciła wiele uwagi, gdyż w polskim obrocie prawnym jest on swoistą "piętą Achillesa" szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Skuteczność podejmowanych przez strony i organy egzekucyjne działań, zmierzających do przymusowego wykonania obowiązków wynikających z tytułów wykonawczych nadal wymaga podejmowania działań zmierzających do skonstruowania instrumentów prawnych zapewniających skuteczność i wykonalność wydawanych orzeczeń. Szczególnym obszarem moich prac badawczych było postępowanie klauzulowe, które zasadniczo poprzedza przeprowadzenie egzekucji.

W efekcie prac badawczych w tym zakresie powstało ciekawe opracowanie, którego celem była prezentacja i omówienie tytułów egzekucyjnych (zarówno sądowych, jak i pozasądowych), charakteru prawnego postępowania klauzulowego, warunków jego wszczęcia, prowadzenia i zakończenia, a także środków prawnych służących do weryfikacji wydanych w tym postępowaniu rozstrzygnięć tj. : „Postępowanie klauzulowe” -Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007, str.282- współautor Piotr Gil.

Prace związane z analizą postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego i upadłościowego zaowocowały m.in. opublikowaniem następujących artykułów i recenzji :
 • „Zasady orzekania o kosztach postępowania zabezpieczającego”, [w:] Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Materiały konferencyjne ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania Cywilnego Szczecin-Niechorze 28-30.9.2007 r., red. H.Dolecki i K.Flaga – Gieruszyńska, Warszawa 2009, str.161-170;
 • „Zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego” Prawo Europejskie w praktyce, 2011, nr 12, str.77-84, współautor P.Gil; ;
 • „Zasadnicze kierunki zmian KPC wprowadzone przez przepisy ustawy z 16.9.2011r. (dodatek specjalny)”,Edukacja Prawnicza 2012, nr 3, s.I-XXXIV, współautor E.Marszałkowska – Krześ, P.Gil;
 • „Upadek zabezpieczenia udzielonego w postępowaniu karnym”[w:] Prawo karne wykonawcze w systemie nauk kryminologicznych. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Leszka Boguni, red. T.Kalisz, Wrocław 2011.

2. Publikacje:

Publikacje w ramach opracowań książkowych:

Monografie:
 • 1. „Postępowanie zabezpieczajace na etapie poprzedzającycm ogłoszenie upadłości”, Warszawa 2012, wydawnictwo LexisNexis, s.555;
 • 2. „Sytuacja prawna syndyka masy upadłości”, Warszawa 2007, Wydawnictwo C.H.BECK, s.283;
 • 3. „Postępowanie klauzulowe” -Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007, str.282- współautor Piotr Gil.
 • 4. „Postępowanie zabezpieczające na etapie poprzedzającym ogłoszenie upadłości” – Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2012;
Podręczniki, repetytoria, skrypty:
 • „Wprowadzenie do nowego Prawa upadłościowego i naprawczego” Wydawnictwo STO, Bielsko – Biała 2003, współautor Piotr Gil.
 • „Wokół problematyki orzeczeń”, pod red. Łukasza Błaszczak, Toruń 2007, Wydawnictwo TNOiK. ;
 • „Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego”, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2005 (jako współautor wraz z : E.Marszałkowską – Krześ, J.Łopatowską – Rynkowską, E.Rudkowską – Ząbczyk, Ł. Błaszczakiem);
 • „Postępowanie cywilne. Pytania i tablice. Repetytorium”, pod red. E. Marszałkowskiej-Krześ, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2006, (współautor I.Gil - pytania 14-15 –str.9-10, pyt.64-70 – str.43-47, pyt.476-530 – str.297-335, pyt.572-575 – str.370-373, pyt.579-580 – str. 375-376);
 • „Postępowanie cywilne”, pod red. E. Marszałkowskiej-Krześ, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2008, (współautor I.Gil - rozdziały III – str.33-44, IV – str.45-50, VII § 28 – str.112-120, VII § 34 – str.144-147, X – str.211- 237, XIII § 69-71 – str.327-342, XVII – str.471-491, XVIII – str. 492-521, XIX – str.522-598, XX § 121 – str.617-636);
 • „Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Tablice”, pod red. E. Marszałkowskiej-Krześ, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2011, (współautor I.Gil - pytania 553-572 –str.351-367);
 • „Postępowanie cywilne”, pod red. E. Marszałkowskiej-Krześ, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2011, (współautor I.Gil - rozdziały III str.43-49, VI § 28 str.117-126; VI § 34 pkt.5 str.153-155, VI § 35 str.157-160, IX str.228-255, XIII § 69 str. 349-364, XIII § 71-75 str.365-402, XVIII str.552-573, XIX str.574-604, XX str.605-685, XXI § 125 str.695-699, XXI § 127 str.703-724;
 • „Kodeks postępowania cywilnego. Prezentacje” E.Marszałkowska – Krześ, I.Gil, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2010;
 • „Postępowanie w sprawach upadłościowych i rejestrowych” E.Marszałkowska – Krześ, I.Gil, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011, str. 19-168;
 • „Postępowanie cywilne”, Seria studia prawnicze, pod red. E. Marszałkowskiej-Krześ, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2013, (współautor I.Gil_;
Wydania obcojęzyczne:
„Code of civil procedure. Presentations” E.Marszałkowska – Krześ, I.Gil, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011;

Komentarze:
 • „Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne - komentarz, pod red. J.Gołaczyńskiego, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012 (współautor I.Gil – str. );
 • „Kodeks postępowania cywilnego – komentarz on line” red. E.Marszałkowska – Krześ, C.H.BECK – art.86-97; art.459-477[16]; art.505[1] = 505[27]; 692-693 [22]; art.730-839.
Artykuły naukowe:
 • „Roszczenia pauliańskie a skarga z art.59 k.c.” - Edukacja Prawnicza 1996, nr 2, s.10-17, Wydawnictwo C.H. BECK, współautor Piotr Gil;
 • Przesłanki weryfikacji decyzji administracyjnych w trybie sądowo administracyjnym w świetle ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym” Monitor Podatkowy 1996, nr 8, s.239-242, Wydawnictwo C. H. BECK, współautor Piotr Gil;
 • „Wyciąg z ustalonej listy wierzytelności jako tytuł egzekucyjny w rozumieniu art. 170 § 1 Prawa upadłościowego” Monitor Prawniczy 1996, nr 11, s.399-403, Wydawnictwo C. H. BECK, współautor Piotr Gil;
 • „Postępowanie w sprawach podatkowych jako postępowanie szczególne według k.p.a.” Kupiec Wrocławski 1996, nr 5, współautor Piotr Gil;
 • „Urlopy wypoczynkowe wg nowych zasad” Kupiec Wrocławski 1997, nr 2, s.5-6, współautor Piotr Gil;
 • „Zakres uprawnień i obowiązków organu podatkowego” Kupiec Wrocławski 1997, nr 10, s.4, współautor Piotr Gil;
 • „Kazusy z prawa podatkowego” Zbiór kazusów z prawa podatkowego z cyklu wydawanego przez Edukację Prawniczą w formie książkowej przez Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 1997, objętość około 140 s., współautor Piotr Gil;
 • „Prawnopodatkowe aspekty likwidacji masy upadłości – wybrane zagadnienia” Rejent 1998, nr 5, s.61-74;
 • „Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych” Kupiec Wrocławski 1998, nr 7-8, s.6, współautor Piotr Gil;
 • „Metody wyceny przedsiębiorstwa w rozumieniu art.551 k.c.” Radca Prawny 1999, nr 1,s.34, współautor Piotr Gil;
 • „Prawnoprocesowe skutki wytoczenia powództwa przeciwko upadłemu po ogłoszeniu upadłości” Radca Prawny 1999, nr 4, s.77, współautor Piotr Gil;
 • „Wprowadzający do obrotu – jego prawa i obowiązki” Kupiec Wrocławski 1999, nr 3, s.4, współautor Piotr Gil;
 • „Legitymacja procesowa syndyka masy upadłości” Radca Prawny 2000, nr 1, s.18;
 • Prawnopodatkowe aspekty przekształcenia spółki cywilnej w spółkę kapitałową” Monitor Podatkowy 2000, nr 6, s.12, współautor Piotr Gil;
 • „Odpowiedzialność cywilna syndyka - aspekty prawnoprocesowe” Prawo Spółek 2001, nr 2, s.46;
 • „Charakter prawny nakazów zapłaty” [w:] Wokół problematyki orzeczeń, red. Ł.Błaszczak, Toruń 2007 (wydawnictwo TNOiK);
 • „Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych” Monitor Prawniczy 2007, nr 7, współautor E.Marszałkowska – Krześ;
 • „Nadużycia prawa do posługiwania się formą osoby prawnej – recenzja” Rejent 2010, nr 3, współautor P.Gil;
 • „Wpływ wszczęcia postępowania o zniesienie współwłasności na prawo własności” Rejent 2010, nr 12, współautor E. Marszałkowska-Krześ;
 • „Legitymacja procesowa państwowych inspektorów pracy w sporach pracowniczych” , Przegląd Sądowy 2011, nr 4, str. 88-101;
 • „Czynności prawne dokonane przez członka zarządu spółki, którego mandat wygasł”, Przegląd Sądowy 2012, nr 4, str.51-58;
 • „Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym, jako jedna z form ochrony prawnej udzielonej większej liczbie podmiotów” Wrocławsko – Lwowskie Zeszyty Prawnicze, t.III, Wrocław, 2012, s.10 (współautor E.Marszałkowska – Krześ);
 • „Specyfika postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, w: Z Zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego. Księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza, Z.Kubot, T.Kuczyński (red.), Warszawa 2011, s.414-423, współautora E.Marszałkowska – Krześ;
 • „Postępowanie w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej”, [w:] Czterdziestolecie Kodeksu Postępowania Cywilnego. Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego w Zakopanem, Zakamycze 2006, str.57-68;
 • „Wpływ ogłoszenia upadłości na przebieg postępowania cywilnego” Monitor Prawniczy 2007, nr 21;
 • „Skutki prawne zbycia przedsiębiorstwa upadłej spółki kapitałowej prawa handlowego jako całości w postępowaniu upadłościowym” Przegląd Prawa Egzekucyjnego, Currenda 2011, nr 8-9, str.69-88; ;
 • „Za i przeciw upadłości z możliwością zawarcia układu” FENIX, Czasopismo Krajowej Izby Syndyków 2011, nr 6 (7), str. 24-32 , współautor P.Gil;
 • „Zasadnicze kierunki zmian KPC wprowadzone przez przepisy ustawy z 16.9.2011r. (dodatek specjalny)”,Edukacja Prawnicza 2012, nr 3, s.I-XXXIV, współautor E.Marszałkowska – Krześ, P.Gil;
 • Postępowanie w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej”, [w:] Czterdziestolecie Kodeksu Postępowania Cywilnego. Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego w Zakopanem, Zakamycze 2006.
 • „Mediacja w postępowaniu cywilnym i sądowo – administracyjnym – zagadnienia prawnoporównawcze”, [w:] Arbitraż i mediacja jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości, Facultas Iuridica Universitatis Ressoviensis, Rzeszów 2006;
 • „Zasady orzekania o kosztach postępowania zabezpieczającego”, [w:] Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Materiały konferencyjne ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania Cywilnego Szczecin-Niechorze 28-30.9.2007 r., red. H.Dolecki i K.Flaga – Gieruszyńska, Warszawa 2009, str.161-170;
 • „Zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego” Prawo Europejskie w praktyce, 2011, nr 12, str.77-84, współautor P.Gil;
 • „Upadek zabezpieczenia udzielonego w postępowaniu karnym”[w:] Prawo karne wykonawcze w systemie nauk kryminologicznych. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Leszka Boguni, red. T.Kalisz, Wrocław 2011;
 • „Władza dyskrecjonalna a ciężar wspierania postępowania i działania z dobrymi obyczajami” [w:] Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego red. K.Markiewicz, A Torbus, Warszawa 2013;
 • "Dopuszczalność wszczęcia postępowania pojednawczego w przypadku istnienia zapisu na sąd polubowny" w Opolskie Studia Administracyjno - prawne XII/2, s.61-76;