WRÓĆ
Dariusz Wędzki
Członek Rady Nadzorczej


Profesor zwyczajny doktor habilitowany ekonomii. Jest kierownikiem Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz pracownikiem Katedry Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest również ekspertem firm doradczych White Young Green International, White Young Green Consulting oraz Alteverso Consulting Group.

Zajmuje się analizą finansową, rachunkowością finansową i sprawozdawczością finansową, zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa, rachunkowością zarządczą i controllingiem, matematycznymi i statystycznymi metodami w finansach i rachunkowości oraz restrukturyzacją finansową.

Jest współautorem i autorem książek Zarządzanie płynnością finansową, Strategie płynności finansowej oraz Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Jego książka Zarządzanie płynnością finansową otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Za książkę Strategie płynności finansowej został nominowany do nagrody Beta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami. Z kolei pierwsza edycja książki Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego otrzymała nagrodę Beta w 2007 ro-ku. Opublikował kilkadziesiąt artykułów w takich czasopismach, jak „Rachunkowość”, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, „Badania Operacyjne i Decyzje”, „Ekonomista”, „Bank i Kredyt”, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” i innych. Członek European Accounting Association oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jest współtwórcą stowarzyszenia Krakowska Szkoła Controllingu.

Prowadził szkolenia dla takich firm, jak Kompania Piwowarska, Coca-Cola, Polkomtel, Grupa Lafarge, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Narodowy Bank Polski i wielu innych. Realizował szereg planów restrukturyzacji i planów naprawczych dla przedsiębiorstw a także tworzył algorytmy programów komuterowych w dziedzinie analizy finansowej, controllingu i finansów przedsiębiorstw. Był doradcą zarządu Stoczni „Nauta” SA oraz doradcą ds. restrukturyzacji finansowej Stocznia „Gdynia” SA. Był również członkiem Rady Nadzorczej koncernu Krajowa Spółka Cukrowa SA. Kierował wdrożeniem dobrych praktyk w dziedzinie zarządzania, informatyki oraz finansów w sądownictwie w ramach projektu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Był ekspertem Narodowego Programu Foresight Polska 2020 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ekspertem Ministerstwa Skarbu oraz Ministerstwa Gospodarki. Był członkiem zespołu Ministerstwa Sprawiedliwości ds. opracowania nowego Prawa upadłościowego oraz Prawa restrukturyzacyjnego.