Consumer bankruptcy - a chance for a fresh start

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, w pierwszych 5 miesiącach 2024 roku upadłość konsumencką ogłosiło 9184 osób. Jest to najwyższa, jak do tej pory liczba upadłości konsumenckich w historii istnienia tej instytucji.

Co te dane oznaczają i czego możemy się spodziewać?

Rosnąca liczba upadłości konsumenckich wynika przede wszystkim z trudnej sytuacji ekonomicznej wielu konsumentów, które nie mając innego wyjścia sięgają – jak może się wydawać – po środki ostateczne. Niemalejąca inflacja oraz rosnące ceny produktów pierwszej potrzeby sprawiają, że wielu osób nie stać na bieżące utrzymanie, a co za tym idzie również na obsługę swoich zobowiązań, którymi zazwyczaj są kredyty czy pożyczki bankowe.

Jednakże, najnowsze dane wskazują również, że konsumenci są coraz bardziej świadomi narzędzi oddłużeniowych jakimi dysponują, w tym również możliwości otwarcia konsumenckiego postępowania upadłościowego. Dzięki rozwiązaniom, jakie oferuje upadłość konsumenci mogą liczyć na oddłużenie, dzięki czemu mogą uwolnić się od problemów finansowych, które w innym wypadku mogłyby się ciągnąć latami bez gwarancji uwolnienia się od ciążących zobowiązań.

Dlaczego upadłość konsumencka?

Instytucja upadłości konsumenckiej istniała w polskim prawie od dawna, jednakże, na przestrzeni lat kolejne nowelizacje prawa upadłościowego stopniowo ułatwiały dostęp konsumentom do skorzystania z tego rozwiązania. Istotnym momentem w historii upadłości konsumenckiej był marzec 2020 roku, kiedy nowelizacja prawa upadłościowego zdjęła ograniczenie, jakim była przesłanka ewentualnej winy lub rażącego niedbalstwa po stronie dłużnika w doprowadzeniu do niewypłacalności. To właśnie wtedy liberalizacja przepisów otworzyła furtkę dla większości społeczeństwa, co wprost widać w statystykach upadłości konsumenckich na przestrzeni ostatnich lat.

Liczba ogłoszeń upadłości konsumenckiej w latach 2015 2024 na podstawie danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej oraz prognozy na rok 2024

Upadłość konsumencka jest narzędziem kompletnym, jeśli chodzi o rozwiązanie trudnej sytuacji finansowej wielu osób. Przede wszystkim głównym założeniem upadłości osoby fizycznej (konsumenta) jest jej oddłużenie. Oznacza to, że po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego i ewentualnie realizacji planu spłat konsument zostaje całkowicie oddłużony.

Warto też podkreślić fakt, iż w odróżnieniu od upadłości podmiotów gospodarczych, konsument nie musi posiadać wystarczających środków na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego, co w przypadku upadłości gospodarczych jest częstym powodem oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W przypadku osób fizycznych, jeżeli brak jest środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, koszty te pokrywa Skarb Państwa.

Podsumowując, instytucja upadłości konsumenckiej jest dobrym rozwiązaniem dla osób w trudnej sytuacji finansowej, które nie widzą możliwości spłaty swoich zobowiązań. Dzięki upadłości konsumenckiej osoby, które zdecydowały się na tą formę oddłużenia, uzyskują szansę na nowy start, spokojne życie bez obawy, że komornik bądź inny organ egzekucyjny zajmie im rachunek bankowy, część wynagrodzenia za pracę, bądź będzie próbował w inny sposób dokonać przymusowej egzekucji z ich majątku.