1/2 nieruchomości w Legnicy przy ulicy Tatrzańskiej 19

Syndyk oferuje do sprzedaży 1/2 udziału w prawa własności do nieruchomości położonej w Legnicy przy ulicy Tatrzańskiej 19 o powierzchni 0,019 ha na działce o numerze 1132/3. Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczysta pod numerem LE1L/00040080/2. Nieruchomość stanowi budynek usługowy, trzykondygnacyjny w zabudowie szeregowej.

Cena Wywoławcza wynosi: 161.000,00 zł
(słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 0/100)

Warunkiem przystąpienia Oferenta do przetargu jest:
a) Wniesienie wadium w kwocie odpowiadającej 10% (słownie: dziesięć procent) ceny wywoławczej przedmiotu przetargu na rachunek bankowy prowadzony dla Masy upadłości pod numerem 59 1090 1926 0000 0001 4842 3719 w terminie do 24 maja 2024 r. do godziny 15:00.

b) Złożenie oferty przetargowej w Kancelarii PMR Restrukturyzacje SA W Jeleniej Górze tj. 58-500 Jeleniej Górze, ul. Klonowica 2/5b osobiście lub przesyłką z zastrzeżeniem, iż datą dostarczenia oferty jest data złożenia oferty przez listonosza, kuriera lub innej osoby uprawnionej do doręczenia przesyłki w miejscu składania ofert z dopiskiem „Przetarg nieruchomość V GUp 103/21” w terminie do 24 maja 2024 r. do godziny 15:00.

Pisemne oferty powinny zawierać:
a) datę sporządzenia oferty,
b) imię i nazwisko Oferenta, status prawny, adres wraz z numerem kontaktowym,
c) zaoferowaną cenę nabycia wraz z wymienieniem przedmiotu przetargu, nie niższą od ceny wywoławczej, z podaniem sposobu i terminu jej zapłaty,
d) potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek bankowy Masy upadłości,
e) wskazane rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota wadium wobec niewybrania oferty danego Oferenta,
f) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,
g) oświadczenie, że Oferent nie należy do osób wyłączonych z możliwości składania ofert treścią paragrafu V ust. 2 Regulaminu,
h) oświadczenie, że Oferent zapoznał się z Regulaminem i nie zgłasza zastrzeżeń do jego treści,
i) oświadczenie o świadomości skutków sprzedaży składników Masy upadłości w postępowaniu upadłościowym,
j) oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości,
k) oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i zrozumieniu sposobu informowania przez Syndyka masy upadłości o ewentualnym postępowaniu aukcyjnym,
l) w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika, odpis udzielonego pełnomocnictwa.
m) Oświadczenie o zgodzie na komunikację drogą mailową na adres.
n) Podpis oferenta na ofercie.