Prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej w Kościelniku 28A, Lubań

Syndyk masy upadłości dłużnika Artura Brodzińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ‘MAKA” Sieć Punktów Sprzedaży Artur Brodziński w Lubaniu w upadłości likwidacyjnej ma do sprzedania nieruchomość w postaci:

Prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kościelniku 28A, Lubań – gmina wiejska, na działce o numerze 643/2, o powierzchni 0,1700 ha. Nieruchomość zabudowana domem mieszkalnym z garażem Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze JG1L/00019190/4.

Informacyjnie wskazujemy, iż w wycenie określono wartość ograniczonego prawa rzeczowego tj. dożywotniej i nieodpłatnej służebności osobistej, które po sprzedaży zostaną wykreślone.

Cena wywoławcza wynosi: 220 000,00 zł

Warunkiem przystąpienia Oferenta do przetargu jest:

 1. złożenie pisemnej oferty spełniającej warunki Regulaminu w zamkniętej kopercie w terminie do 28 czerwca 2024 r. do godziny 15:00.
 2. wniesienie wadium w kwocie odpowiadającej 10% (słownie: dziesięć procent) ceny wywoławczej przedmiotu przetargu na rachunek bankowy prowadzony dla Masy upadłości pod numerem 31 2490 0005 0000 4530 9486 0189 w terminie do 28 czerwca 2024 r do godziny 15:00.

Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela pracownik Kancelarii Syndyka od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu (75) 64 82 802, a także drogą mailową pod adresem: kancelaria@pmr-restrukturyzacje.pl

Pisemne oferty powinny zawierać:

 1. datę sporządzenia oferty,
 2. imię i nazwisko, nazwę Oferenta, formę prawną, numer PESEL albo NIP albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację Oferenta, wskazanie osób uprawnionych do reprezentacji Oferenta, adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres e-mail,
 3. zaoferowaną cenę nabycia wraz z wymienieniem przedmiotu przetargu, nie niższą od ceny wywoławczej, z podaniem sposobu i terminu jej zapłaty,
 4. potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek bankowy Masy upadłości,
 5. wskazane rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota wadium wobec niewybrania oferty danego Oferenta,
 6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,
 7. oświadczenie, że Oferent nie należy do osób wyłączonych z możliwości składania ofert treścią paragrafu V ust. 2 Regulaminu,
 8. oświadczenie, że Oferent zapoznał się z Regulaminem i nie zgłasza zastrzeżeń do jego treści,
 9. oświadczenie o świadomości skutków sprzedaży składników Masy upadłości w postępowaniu upadłościowym,
 10. oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości,
 11. oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i zrozumieniu sposobu informowania przez Syndyka masy upadłości o ewentualnym postępowaniu aukcyjnym,
 12. w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika, odpis udzielonego pełnomocnictwa.