½ lokalu usługowego w Chełmsku

Syndyk masy upadłości oferuje na sprzedaż udział w wysokości ½ w nieruchomości lokalowej położonej w Chełmsku Śląskim, Rynek 10 lok nr 6, o powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 91,50 m2. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi Księgę Wieczysta pod numerem JG1K/00026038/2. Nieruchomość stanowi lokal usługowy. Lokal jednopoziomowy podzielony na dwie funkcjonalne części tj. część handlową oraz zaplecze socjalno-magazynowe.   

Cena wywoławcza 44650 zł netto, 54 920,00 zł brutto

Warunkiem przystąpienia Oferenta do przetargu jest:

a) złożenie pisemnej oferty spełniającej warunki Regulaminu w zamkniętej kopercie w terminie do 19 sierpnia 2024 r. do godziny 15:00.

b) wniesienie wadium w kwocie odpowiadającej 10% (słownie: dziesięć procent) ceny wywoławczej przedmiotu przetargu  na rachunek bankowy prowadzony dla Masy upadłości pod numerem 71 1090 1926 0000 0001 4871 8480 w terminie do 19 sierpnia 2024 r do godziny 15:00

Pisemne oferty powinny zawierać:

 1. datę sporządzenia oferty,
 2. imię i nazwisko, nazwę Oferenta, formę prawną, numer PESEL albo NIP albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację Oferenta, wskazanie osób uprawnionych do reprezentacji Oferenta, adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres e-mail,
 3. zaoferowaną cenę nabycia wraz z wymienieniem przedmiotu przetargu, nie niższą od ceny wywoławczej, z podaniem sposobu i terminu jej zapłaty,
 4. potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek bankowy Masy upadłości,
 5. wskazane rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota wadium wobec niewybrania oferty danego Oferenta,
 6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,
 7. oświadczenie, że Oferent nie należy do osób wyłączonych z możliwości składania ofert treścią paragrafu V ust. 2 Regulaminu,
 8. oświadczenie, że Oferent zapoznał się z Regulaminem i nie zgłasza zastrzeżeń do jego treści,
 9. oświadczenie o świadomości skutków sprzedaży składników Masy upadłości w postępowaniu upadłościowym,
 10. oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości,
 11. oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i zrozumieniu sposobu informowania przez Syndyka masy upadłości o ewentualnym postępowaniu aukcyjnym,
 12. w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika, odpis udzielonego pełnomocnictwa.
 13. Oświadczenie o zgodzie na komunikację drogą mailową na adres.
 14. Podpis oferenta na ofercie.