Grunty rolne w Wierzchosławicach – duża działka

Syndyk masy upadłości oferuje do sprzedaży nieruchomość gruntową przeznaczoną na cele rolne, położone w Województwie dolnośląskim, powiat jaworski, obręb Wierzchosławice na działkach o numerach 718/3, 717/2, 723/2, 724/3, 715/4 o łącznej powierzchni 4,94 ha posiadają kształt nieregularny, przylegają do drogi gruntowej, KW o numerze JG1K/00007772/0

Cena wywoławcza wynosi: 100 500,00 zł

Warunkiem przystąpienia Oferenta do przetargu jest:
a) złożenie pisemnej oferty spełniającej warunki Regulaminu w zamkniętej kopercie w terminie do 02 września 2024 r. do godziny 15:00.
b) wniesienie wadium w kwocie odpowiadającej 10% (słownie: dziesięć procent) ceny wywoławczej przedmiotu przetargu na rachunek bankowy prowadzony dla Masy upadłości pod numerem 69 2490 0005 0000 4000 7485 9519 w terminie do 02 września 2024 r do godziny 15:00

Pisemne oferty powinny zawierać:

 1. datę sporządzenia oferty,
 2. imię i nazwisko, nazwę Oferenta, formę prawną, numer PESEL albo NIP albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację Oferenta, wskazanie osób uprawnionych do reprezentacji Oferenta, adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres e-mail,
 3. zaoferowaną cenę nabycia wraz z wymienieniem przedmiotu przetargu, nie niższą od ceny wywoławczej, z podaniem sposobu i terminu jej zapłaty,
 4. potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek bankowy Masy upadłości,
 5. wskazane rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota wadium wobec niewybrania oferty danego Oferenta,
 6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,
 7. oświadczenie, że Oferent nie należy do osób wyłączonych z możliwości składania ofert treścią paragrafu V ust. 2 Regulaminu,
 8. oświadczenie, że Oferent zapoznał się z Regulaminem i nie zgłasza zastrzeżeń do jego treści,
 9. oświadczenie o świadomości skutków sprzedaży składników Masy upadłości w postępowaniu upadłościowym,
 10. oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości,
 11. oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i zrozumieniu sposobu informowania przez Syndyka masy upadłości o ewentualnym postępowaniu aukcyjnym,
 12. w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika, odpis udzielonego pełnomocnictwa.
 13. Oświadczenie o zgodzie na komunikację drogą mailową na adres.
 14. Podpis oferenta na ofercie.