HAWE S.A. – powzięcie informacji o podjęciu przez radę wierzycieli uchwały o zmianie zarządcy

HAWE S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że uzyskała informację, iż dniu 21 września 2016 r. Rada Wierzycieli ustanowiona w postępowaniu sanacyjnym Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu dotychczasowego Zarządcy w osobie Wojciecha Makucia oraz powołaniu do pełnienia funkcji Zarządcy HAWE S.A. spółki pod firmą PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie, a także uchwałę o zasadności dalszego prowadzenia postępowania sanacyjnego Spółki.

Zgodnie z art. 136 ust. 2 oraz art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2016 roku Prawo restrukturyzacyjne w terminie tygodnia od dnia wyłożenia uchwał Rady Wierzycieli w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy uczestnicy postępowania oraz zarządca mogą wnieść zarzuty przeciwko uchwałom. Zarzuty wniesione po upływie terminu lub nieodpowiadające wymogom formalnym pisma procesowego pozostawia się bez rozpoznania. Przepisu art. 130 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.