Łatwiejsza restrukturyzacja firm podczas pandemii

Wychodząc naprzeciw kryzysowej sytuacji przedsiębiorstw rząd uprościł postępowanie restrukturyzacyjne. Dziś już wiadomo, że wprowadzone rozwiązanie odpowiada potrzebom firm i okazuje się być bardzo przydatne.

Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu, zwane uproszczonym postępowaniem restrukturyzacyjnym (UPR) to w przeważającej mierze postępowanie pozasądowe.

– Postępowanie to zmierzające do zatwierdzenia układu z wierzycielami i chroniące majątek przedsiębiorstwa oraz kluczowe umowy, realizowane jest na podstawie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, a dzień dokonania obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jest dniem otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu. Od tego dnia rozpoczyna również bieg czteromiesięczny termin na zawarcie układu z wierzycielami – tłumaczy Małgorzata Anisimowicz, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny i prezes zarządu PMR Restrukturyzacje, spółki z dużym doświadczeniem w prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych.

– Rozpoczęcie uproszczonej restrukturyzacji firmy z mocy prawa powoduje zawieszenie postępowań egzekucyjnych, zarówno co do wierzytelności powstałych przed otwarciem postępowania i wchodzących do układu, jak i co do wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo. Niedopuszczalne jest też wszczęcie nowych egzekucji. Bez zgody nadzorcy układu ponadto niedopuszczalne jest wypowiedzenie umów najmu lub dzierżawy, leasingu, ubezpieczeń majątkowych czy też umów rachunku bankowego – wskazuje Małgorzata Anisimowicz.

Artykuł ukazał się w dzienniku Puls Biznesu:dnia 27 października 2020 r. Zapraszamy do zapoznania się z jego pełną wersją:»Łatwiejsza restrukturyzacja firm podczas pandemii