Nieruchomość rolna zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi w Czerminie

Syndyk masy upadłości Dłużnika Zbigniewa Franca w upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed sądem w Kaliszu V Wydział Gospodarczy, sygn. Akt KZ1A/GUp-s/30/2024 ma do sprzedania: Nieruchomość rolną zabudowaną budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi na działce o numerze 15 o powierzchni działki 1,000 ha, położonej w miejscowości Czermin 67, KW nr KZ1P/00007223/1.

Cena wywoławcza wynosi: 549 000,00 zł

Warunkiem przystąpienia Oferenta do przetargu jest:

 1. złożenie pisemnej oferty spełniającej warunki Regulaminu w zamkniętej kopercie w terminie do 05 lipca 2024 r. do godziny 15:02.
 2. 2. wniesienie wadium w kwocie odpowiadającej 10% (słownie: dziesięć procent) ceny wywoławczej netto przedmiotu przetargu na rachunek bankowy prowadzony dla Masy upadłości pod numerem 91 1090 1926 0000 0001 5624 8521 w terminie do 05 lipca 2024 r. do godziny 15:00.

  Oferty należy wnosić na adres: PMR Restrukturyzacje SA, ul. Klonowica 2/5B, 58-500 Jelenia Góra.

  Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela pracownik Kancelarii Syndyka od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu (75) 64 82 802,

  Oferta powinna zawierać:

  1. datę sporządzenia oferty,
  2. imię i nazwisko, nazwę Oferenta, formę prawną, numer PESEL albo NIP albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację Oferenta, wskazanie osób uprawnionych do reprezentacji Oferenta, adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres e-mail,
  3. zaoferowanie ceny nabycia wraz z wymienieniem przedmiotu przetargu, nie niższej od ceny wywoławczej, z podaniem sposobu i terminu jej zapłaty,
  4. potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek bankowy Masy upadłości,
  5. wskazane rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota wadium wobec niewybrania oferty danego Oferenta,
  6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,
  7. oświadczenie, że Oferent nie należy do osób wyłączonych z możliwości składania ofert treścią paragrafu V ust. 2 Regulaminu,
  8. oświadczenie, że Oferent zapoznał się z Regulaminem i nie zgłasza zastrzeżeń do jego treści,
  9. oświadczenie o świadomości skutków sprzedaży składników Masy upadłości w postępowaniu upadłościowym, a także skutków i obowiązków związanych z nabyciem nieruchomości rolnej,
  10. oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży przedmiotu przetargu,
  11. oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i zrozumieniu sposobu informowania przez Syndyka masy upadłości o ewentualnym postępowaniu aukcyjnym,
  12. w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelniony zgodnie z odrębnymi przepisami odpis udzielonego pełnomocnictwa,
  13. oświadczenie o zgodzie na komunikację drogą mailową na adres wskazany w Ofercie,
  14. podpis oferenta na ofercie,