Postępowanie o zmianę układu część 2

Druga szansa dla Twojej firmy

W maju tego roku na stronie internetowej PMR Restrukturyzacje S.A. ukazał się artykuł wprowadzający do zagadnienia jakim jest postępowanie o zmianę układu.

Zaprezentowana tematyka spotkała się z Państwa zainteresowaniem i ujawniła, że nie wszyscy przedsiębiorcy będący w trakcie wykonania układu przyjętego w postępowaniu restrukturyzacyjnym mają świadomość istnienia takiego rozwiązania oraz możliwości i korzyści jakie za sobą niesie.

Rozpocząć należy od wyjaśnienia konsekwencji opóźnienia w realizacji zatwierdzonego układu, które mogą skrystalizować się nawet w sytuacji, kiedy przedsiębiorca posiadał będzie tylko jedną zaległość w regulowaniu wymagalnych rat układowych. W takim przypadku m. in. wierzycielowi oraz nadzorcy wykonania układu przysługuje możliwość złożenia wniosku o uchylenie układu, którego pozytywne rozpoznanie powoduje utratę wszystkich korzyści z niego wynikających, w tym wypracowanego umorzenia, a całość zobowiązań staje się natychmiast wymagalna i to wraz z odsetkami.

Należy pamiętać, że zatwierdzony układ nie jest jednak konstrukcją ostateczną, co oznacza, że owe trudności nie muszą zakończyć się urzeczywistnieniem wskazanego negatywnego scenariusza. Każdy przedsiębiorca będący w trakcie wykonywania układu, którego dochody uległy obniżeniu może złożyć wniosek o otwarcie postępowania jego zmianę. Jego celem jest umożliwienie takiej modyfikacji układu, która będzie możliwa do realizacji i pozwoli co najmniej na zachowanie korzyści wypracowanych w ramach pierwotnego układu korzyści.

Katalog możliwych kierunków zmian jest bardzo szeroki, ustawodawca wskazał kilka możliwości nie limitując przy tym przedsiębiorców w zakresie sposobów restrukturyzacji zadłużenia, a jedynie określając ramy ich dopuszczalności. Najbardziej intuicyjne i też najczęściej spotykane w praktyce propozycje obejmują odroczenie terminu wykonania dotychczasowego układu, rozłożenie spłaty na raty, modyfikację liczby dotychczasowych rat, zmianę ich wysokości czy zwiększenie umorzenia. Warto zwrócić uwagę, iż zmiana może obejmować jeden lub łączyć w sobie kilka z zaproponowanych sposobów, np. zakładać jednocześnie, iż spłata dotychczasowego układu zostanie odroczona o 12 m-cy od dnia wymagalności określonej raty układowej, kwota wierzytelności pozostała do spłaty w ramach układu zostanie zredukowana o dodatkowe 20% i spłacona równych w ratach, których liczba zostanie zwiększona do pożądanego poziomu.

W toku zmiany układu możliwa jest również propozycja w ramach, której spłatę układu przejmie na siebie osoba trzecia lub też zostanie ona zrealizowana z finansowania zewnętrznego na określonych przez te podmioty zasadach.

W przypadku spółek kapitałowych ciekawą propozycją jest konwersja wierzytelności na udziały lub akcje, która powoduje niezwykle korzystną zmianę struktury bilansowej, gdzie zobowiązanie zamienia się na kapitał powodując zwiększenie pożądanych dla oceny jego kondycji finansowe paramentów. Rozwiązanie warte uwagi, jednakże wymagające profesjonalnego wsparcia, dlatego w przypadku zainteresowania warto skorzystać z doświadczonego wsparcia rekomendując w tym miejscu zespół PMR Restrukturyzacje S.A., który ma w swoim portfolio skuteczne implementacje propozycji opartych właśnie na konwersji.

Możliwy jest także układ likwidacyjny przewidujący zaspokojenie w ramach zmiany układu z likwidacji majątku przedsiębiorstwa. Zaletą takiego rozwiązania jest perspektywa uzyskania zdecydowanie większych kwot na spłatę wierzycieli aniżeli w postępowaniu upadłościowym czy egzekucyjnym bowiem sprzedaż dokonywana jest na warunkach rynkowych bez dyskonta właściwego przy likwidacji wymuszonej, a uzyskane sumy nie są pomniejszane o koszty egzekucji komorniczej, czy postępowania upadłościowego – a te w przypadku upadłości gospodarczej mogą być naprawdę wysokie. Skuteczna realizacja układu likwidacyjnego ma też tę zaletę z punktu widzenia przedsiębiorstwa, iż nie pozostawia go z „łatką” upadłego.

Jak już wskazano ustawa Prawo restrukturyzacyjne nakłada pewne ramy na swobodę konstrukcji propozycji w postępowaniu o zmianę układu m.in. określając, iż warunki restrukturyzacji są jednakowe dla wszystkich wierzycieli, przy czym ustawodawca dopuszcza ich podział na grupy wówczas jednakowe w obrębie tej samej grupy oraz uprzywilejowanie wierzycieli udzielających finansowania w toku realizacji układu. Ponadto ustawa nakłada pewne ograniczenia na restrukturyzację wierzytelności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wierzytelności zabezpieczonych, w zakresie otrzymanej pomocy publicznej, czy wierzytelności pracowniczych.

Analizując możliwe scenariusze na każdym etapie projekcji należy mieć na uwadze, że propozycje układowe winny antycypować możliwość zaakceptowania ich przez kwalifikowaną większość wierzycieli, jak również odpowiadać realnym możliwościom wykonania zobowiązań.

Na zakończenie ważna uwaga – powyższe treści prezentuje się z zastrzeżeniem „co do zasady”, bowiem ukazane zostały na pewnym stopniu ogólności ułatwiającym zrozumienie istoty, bez wchodzenia w meandry wyłączeń i zawiłości prawnych. Postępowanie restrukturyzacyjne, jak i postępowanie o zmianę układu jest produktem szytym na miarę. Ustawa określa pewne ramy i wachlarz możliwości, które wprawny doradca restrukturyzacyjny potrafi dobrać do zindywidualizowanej sytuacji i potrzeb, dlatego też ewentualne decyzje warto poprzedzić konsultacją z profesjonalistą.