Nieruchomości lokalowa mieszkalna oraz komórka lokatorska

Syndyk masy upadłości dłużnika Mateusza Stachury ma do sprzedania nieruchomość lokalową mieszkalną o numerze KW KZ1W/00104550/7 położona w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kamiennej 1B/31. Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny o powierzchni całkowitej 49,14 m2, składa się z pokoju dziennego z aneksem kuchennym, jednej sypialni i łazienki, przedpokoju. Lokal jest niewykończony.

Syndyk masy upadłości dłużnika Mateusza Stachury ma do sprzedania udział w lokalu niemieszkalnym – komórka lokatorska o numerze KW KZ1W/00103127/6 położona w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kamiennej 1b. Sprzedaż możliwa jest tylko z lokalem mieszkalnym. Z przedmiotową komórką lokatorską związane jest prawo do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej przez każdoczesnego właściciela lokalu położonego przy ul. Kamiennej 1B/31.

Cena wywoławcza lokalu wynosi: 392 390,00 zł
Cena wywoławcza komórki lokatorskiej wynosi: 8 500,00 zł

Warunkiem przystąpienia Oferenta do przetargu jest:
1. złożenie pisemnej oferty spełniającej warunki Regulaminu w zamkniętej kopercie w terminie do 14 maja 2024 r. do godziny 15:00.

2. wniesienie wadium w kwocie odpowiadającej 10% (słownie: dziesięć procent) ceny wywoławczej przedmiotu przetargu na rachunek bankowy prowadzony dla Masy upadłości pod numerem 98 1090 1926 0000 0001 5056 6523 w terminie do 14 maja 2024 r do godziny 15:00.

Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela pracownik Kancelarii Syndyka od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu (75) 64 82 802, a także drogą mailową pod adresem: kancelaria@pmr-restrukturyzacje.pl

Pisemne oferty powinny zawierać:
a) datę sporządzenia oferty,

b) imię i nazwisko, nazwę Oferenta, formę prawną, numer PESEL albo NIP albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację Oferenta, wskazanie osób uprawnionych do reprezentacji Oferenta, adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres e-mail,

c) zaoferowaną cenę nabycia wraz z wymienieniem przedmiotu przetargu, nie niższą od ceny wywoławczej, z podaniem sposobu i terminu jej zapłaty,

d) potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek bankowy Masy upadłości,

e) wskazane rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota wadium wobec niewybrania oferty danego Oferenta,

f) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,

g) oświadczenie, że Oferent nie należy do osób wyłączonych z możliwości składania ofert treścią paragrafu V ust. 2 Regulaminu,

h) oświadczenie, że Oferent zapoznał się z Regulaminem i nie zgłasza zastrzeżeń do jego treści,

i) oświadczenie o świadomości skutków sprzedaży składników Masy upadłości w postępowaniu upadłościowym,

j) oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości,

k) oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i zrozumieniu sposobu informowania przez Syndyka masy upadłości o ewentualnym postępowaniu aukcyjnym,

l) w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika, odpis udzielonego pełnomocnictwa.