Oświadczenie zarządu FITEN S.A.

Szanowni Klienci, Akcjonariusze i Partnerzy, 10 sierpnia br. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach zdecydował o otwarciu postępowania sanacyjnego wobec FITEN S.A. na wniosek Spółki złożony w dniu 29 lipca br. Decyzja o konieczności uruchomienia procesu restrukturyzacji podyktowana została potrzebą ochrony Spółki i jej interesariuszy w obliczu kumulacji skutków nieprzewidzianych zdarzeń oraz ich spodziewanego niekorzystnego wpływu na przyszłą kondycję finansową Spółki.

Do wspomnianych wydarzeń należy zaliczyć:
– nieuzasadnione i niezgodne z umowami zerwanie przez PKP Energetyka S.A. współpracy z FITEN S.A. w grudniu 2015 r.
– realizację bardzo dużego, jak na możliwości finansowe Spółki, wolumenu dostaw energii elektrycznej, będącego pozostałością po współpracy z PKP Energetyka S.A.
– niespodziewany i w opinii Spółki nieuzasadniony rynkowo wzrost cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w drugiej połowie czerwca br.

Bezprawne zerwanie przez PKP Energetyka S.A. umowy ze Spółką spowodowało konieczność samodzielnej realizacji zobowiązań wobec klientów końcowych. Zaistniała sytuacja w połączeniu z bardzo wysokim i niemającym uzasadnienia wzrostem cen energii na rynku hurtowym, przełożyła się na ujemny poziom pozycji wynikowych Spółki w II kw. 2016 r. oraz skłoniła zarząd do podjęcia uchwały w sprawie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, ostatecznie uruchomionego przez Sąd 10 sierpnia 2016 r.

Pragnę podkreślić, iż rozpoczęty proces restrukturyzacji służyć ma przede wszystkim ochronie interesów Spółki, jej Klientów, Akcjonariuszy, Partnerów oraz wszystkich innych grup interesariuszy.

Głównym założeniem planowanej restrukturyzacji jest stabilny rozwój prowadzonego przez Spółkę biznesu, a sama potrzeba restrukturyzacji wynika z niezależnych od nas i nie dających się przewidzieć zdarzeń, w wyniku których bez wszczęcia postępowania ochronnego z dużym prawdopodobieństwem wystąpiłaby groźba niewypłacalności.

Podkreślamy raz jeszcze, że zawarte umowy na dostawę energii i gazu będą bez przeszkód realizowane, a naszym nadrzędnym celem niezmiennie pozostaje wysoki poziom zadowolenia naszych klientów.

Zgodnie z postanowieniem Sądu, Spółka w dalszym ciągu sprawować będzie zarząd nad całością przedsiębiorstwa, natomiast na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym wybrany został renomowany i doświadczony w tym zakresie podmiot PMR Restrukturyzacje S.A. W opinii mojej oraz całego zarządu Spółki, powyższe decyzje Sądu przysłużą się skutecznemu przeprowadzeniu restrukturyzacji.

W ostatnich okresach FITEN S.A. z powodzeniem rozwijała działalność na polu sprzedaży energii dla klientów końcowych, ciesząc się licznymi sukcesami biznesowymi, które potwierdzały wcześniejsze założenia Zarządu, a także były wyrazem Państwa zaufania dla naszego biznesu. Jestem głęboko przekonany, że rozpoczęty proces sanacji pozwoli nam na stabilizację kondycji FITEN S.A. i umożliwi szybki powrót na obrany wcześniej tor rozwoju.

Roman Pluszczew – prezes zarządu
Sebastian Woźniak – członek zarządu
Krzysztof Czajka – członek zarządu