Prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami inwentarskimi z częścią biurowo-socjalną i infrastrukturą towarzyszącą

Syndyk masy dłużnika Farmagro Sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000474981) w prowadzonym postępowaniu upadłościowym pod sygn. akt V GUp 14/22, na warunkach określonych Regulaminem Przetargu oferuje na sprzedaż z wolnej ręki prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami inwentarskimi z częścią biurowo-socjalną i infrastrukturą towarzyszącą w której skład wchodzą działki:

 1. działka nr 380/11 o pow. 2,3530 ha, stanowiąca grunty rolne, zabudowane, położona w miejscowości Zalesie, gmina Borek Wielkopolski, powiat gostyński, województwo wielkopolskie, objęta KW nr PO1Y/00041880/1
 2. działka nr 379/3 o pow.0,0998 ha, stanowiąca grunty rolne, zabudowane, położona w miejscowości Zalesie, gmina Borek Wielkopolski, powiat gostyński, województwo wielkopolskie, objęta KW nr PO1Y/00042240/0
 3. działka nr 380/15 o pow.0,2736 ha, stanowiąca grunty rolne, zabudowane, położona w miejscowości Zalesie, gmina Borek Wielkopolski, powiat gostyński, województwo wielkopolskie, objęta KW nr PO1Y/00042241/7

Cena wywoławcza wynosi: 2 773 600,00 zł netto plus ewentualny VAT

Warunkiem przystąpienia Oferenta do przetargu jest:

 1. złożenie pisemnej oferty spełniającej warunki Regulaminu w zamkniętej kopercie w terminie do 01 lipca 2024 r. do godziny 15:00.
 2. wniesienie wadium w kwocie odpowiadającej 10% (słownie: dziesięć procent) ceny wywoławczej netto przedmiotu przetargu na rachunek bankowy prowadzony dla Masy upadłości pod numerem 89 8099 0004 0018 9175 2000 0010 w terminie do 28 czerwca 2024 r. do godziny 15:00.

Oferty należy wnosić na adres: PMR Restrukturyzacje SA, ul. Klonowica 2/5B, 58-500 Jelenia Góra.

Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela pracownik Kancelarii Syndyka od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu (75) 64 82 802,

Oferta powinna zawierać:

 1. datę sporządzenia oferty,
 2. imię i nazwisko, nazwę Oferenta, formę prawną, numer PESEL albo NIP albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację Oferenta, wskazanie osób uprawnionych do reprezentacji Oferenta, adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres e-mail,
 3. zaoferowanie ceny nabycia wraz z wymienieniem przedmiotu przetargu, nie niższej od ceny wywoławczej, z podaniem sposobu i terminu jej zapłaty,
 4. potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek bankowy Masy upadłości,
 5. wskazane rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota wadium wobec niewybrania oferty danego Oferenta,
 6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,
 7. oświadczenie, że Oferent nie należy do osób wyłączonych z możliwości składania ofert treścią paragrafu V ust. 2 Regulaminu,
 8. oświadczenie, że Oferent zapoznał się z Regulaminem i nie zgłasza zastrzeżeń do jego treści,
 9. oświadczenie o świadomości skutków sprzedaży składników Masy upadłości w postępowaniu upadłościowym, a także skutków i obowiązków związanych z nabyciem nieruchomości rolnej,
 10. oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży przedmiotu przetargu,
 11. oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i zrozumieniu sposobu informowania przez Syndyka masy upadłości o ewentualnym postępowaniu aukcyjnym,
 12. w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelniony zgodnie z odrębnymi przepisami odpis udzielonego pełnomocnictwa,
 13. oświadczenie o zgodzie na komunikację drogą mailową na adres wskazany w Ofercie,
 14. podpis oferenta na ofercie,