DO GÓRY DO GÓRY
WRÓĆ
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
I to niezależnie od formy w jakiej prowadzone jest przedsiębiorstwo. Zarówno dla prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG jak i dla Spółek. Ustawa Prawo Restrukturyzacyjne wprowadziła wyraźne rozdzielenie postępowań restrukturyzacyjnych od dotychczasowych postępowań upadłościowych.

Ważne jest, iż każde z tych postępowań może zostać wszczęte zarówno przez przedsiębiorcę niewypłacalnego, jak i takiego, któremu niewypłacalność jedynie zagraża. Ustawodawca umożliwia przedsiębiorcy skorzystanie z różnych możliwości restrukturyzacji w zależności od fazy kryzysu w którym się znajduje. Ustawa Prawo Restrukturyzacyjne wprowadziła cztery podstawowe rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, w tym jedno przedsądowe tj.:

Przedsądowe
- postępowanie o zatwierdzenie układu;

Sądowe
- przyspieszone postępowanie układowe;
- postępowanie układowe;
- postępowanie sanacyjne;

Wielowariantowe
- postępowania szczególne (np. układy częściowe).

Tarcza Antykryzysowa 4.0, wprowadziła również pozasądowe uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, jako szczególne dostosowanie przepisów prawa restrukturyzacyjnego do kryzysowej sytuacji przedsiębiorstw dotkniętych skutkami COVID-19.
JAK DOKONAĆ WŁAŚCIWEGO WYBORU?
Przy wsparciu doświadczonych Doradców Restrukturyzacyjnych. Szczegółowe ciekawe rozwiązania ustawy wymagają ich dobrej znajomości i doświadczenia w wyborze, przygotowaniu i wdrażaniu postępowań restrukturyzacyjnych.

Nowe przepisy pozwolą przedsiębiorcom przyspieszyć i ułatwić wprowadzanie programów naprawczych, pozyskiwanie finansowania, zawieranie układów z wierzycielami - lecz w zasadzie nie są to przepisy dedykowane do samodzielnego stosowania.
JAKIE UŁATWIENIA PRZYNOSI PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE?
- Zmiana priorytetów - restrukturyzacja przed upadłością
- Ułatwienie w dostępie do pomocy publicznej
- Nowe możliwości finansowania
- Ochrona umów kluczowych dla przedsiębiorstwa
- Restrukturyzacja zatrudnienia
- Ułatwienia w dostępie do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
- Ochrona przed agresywną windykacją
- Możliwość zawieszenia postępowań egzekucyjnych
- Ochrona członków zarządu przed odpowiedzialnością osobistą
- Wsparcie przedsiębiorców przez Doradców Restrukturyzacyjnych
RESTRUKTURYZACJA - W KTÓRYM MOMENCIE?
Jak najwcześniej. Sukces przedsiębiorcy w równym stopniu uzależniony jest od umiejętności dostrzegania szans biznesowych jak również przewidywania kryzysów. Dlatego, warto działać profilaktycznie. Warto reagować z wyprzedzeniem.

Restrukturyzacja to działania operacyjne przy wsparciu odpowiednich narzędzi ekonomicznych i prawnych. Kluczowym dla skuteczności podejmowanych działań jest czas oraz dobór optymalnej procedury naprawczej, adekwatnej do zaistniałych problemów.

Właściwe zaprojektowanie architektury podejmowanych działań, zależne od momentu w którym jest on wdrażany, ma zasadniczy wpływ na jego skuteczność. Doradcy Restrukturyzacyjni przygotowują analizy i awaryjne procedury restrukturyzacyjne, by w pełni zabezpieczyć firmę zarówno na wypadek kryzysów, jak i chroniąc firmę przed agresywną windykacją i utratą płynności.
RESTRUKTURYZACJA - W JAKIM CELU?
- Dla ochrony integralności przedsiębiorstwa
- Dla ochrony wartości przedsiębiorstwa
- Dla łatwiejszego pozyskania finansowania na restrukturyzację
- Dla ratowania kluczowych zasobów przedsiębiorstwa
- Dla poprawy płynności
- Dla optymalizacji zadłużenia
- Dla porozumienia z wierzycielami
- Dla ochrony reprezentantów restrukturyzowanego przedsiębiorstwa
RESTRUKTURYZACJA - CO WYBRAĆ?
Restrukturyzacje to procedury dedykowane dla ochrony i wsparcia przedsiębiorstw. Dla przedsiębiorstw zagrożonych kryzysem lub kryzysem już dotkniętych. Jakim kryzysem?

Najczęściej kryzysem finansowym, utratą płynności (...) ale nie tylko - również zagrożonych lub dotkniętych kryzysem operacyjnym czy strukturalnym. Aby tego uniknąć przedsiębiorcy powinni prowadzić monitoring otoczenia zewnętrznego i jego wpływu na bieżącą działalność przedsiębiorstwa.

Umożliwi to już w momencie zagrożenia kryzysem dobrać i wdrożyć odpowiednią procedurę restrukturyzacyjną dla zabezpieczenia samego przedsiębiorstwa jak i jego właścicieli, pracowników, kontrahentów czy też wierzycieli finansowych.

Postępowanie przedsądowe, sądowe czy wielowariantowe – co wybrać?
UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU – DLA KOGO?
Tarcza Antykryzysowa 4.0, czyli Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, obowiązująca od 24.06.2020 r. wprowadza uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, jako szczególne dostosowanie przepisów prawa restrukturyzacyjnego do kryzysowej sytuacji przedsiębiorstw.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne przede wszystkim ma charakter pozasądowy, a do jego przeprowadzenia wystarczy umowa z doradcą restrukturyzacyjnym. Skorzystać z tego narzędzia może każde przedsiębiorstwo, niezależnie od wielkości czy skali działalności.

Do dnia 30 czerwca 2021 r. podmiot, który zawarł z doradcą restrukturyzacyjnym umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania, w celu przygotowania propozycji układowych, przeprowadzenia samodzielnego zbierania głosów i złożenia wniosku o zatwierdzenie układu, może obwieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Dzień dokonania obwieszczenia, jest dniem otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu. Od tego dnia rozpoczyna również bieg czteromiesięczny termin na zawarcie układu z wierzycielami.

Z dniem dokonania obwieszczenia, do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania:
- z mocy prawa zawieszeniu ulega postępowanie egzekucyjne wszczęte przed dniem otwarcia postępowania, dotyczące wierzytelności objętej układem z mocy prawa lub też zabezpieczonej
- niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej układem z mocy prawa lub też zabezpieczonej
- bez zgody nadzorcy układu niedopuszczalne jest wypowiedzenie umów najmu lub dzierżawy, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umów rachunku bankowego, umów poręczeń, umów obejmujących licencje udzielone dłużnikowi oraz gwarancji lub akredytyw wystawionych przed dniem otwarcia postępowania

Jeżeli istnieją możliwości techniczne, głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli może zostać przeprowadzone z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji.
POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ZATWIERDZENIA UKŁADU - DLA KOGO?
Postępowanie to przewidziane jest dla dłużników, którzy są w stanie samodzielnie (tj. bez udziału sądu) zebrać głosy wymaganej większości swoich wierzycieli, popierających warunki układu. Jest to bezpieczne i  mało inwazyjne narzędzie restrukturyzacyjne. Stanowi doskonałe rozwiązanie dla firm będących we wstępnej fazie kryzysu, którym zależy na szybkim porozumieniu się z kluczowymi wierzycielami, bez nagłaśniania informacji o zaistniałych problemach.

Procedury te zostały maksymalnie skrócone, aby umożliwić jak najszybsze zawarcie układu. To absolutna rewolucja w przepisach. Wniosek do sądu w tym postępowaniu składany jest dopiero wówczas, gdy dłużnik uzyska wymaganą większość, a jedynym merytorycznym orzeczeniem sądu będzie akceptacja lub odmowa akceptacji układu.

Rola sądu została więc ograniczona i będzie polegała na formalnej ocenie wniosku oraz prawidłowości i zgodności z prawem zawartego układu. w postępowaniu tym dłużnik sam wybiera sobie Doradcę Restrukturyzacyjnego, którego rolą jest wsparcie dłużnika w procesie zbierania głosów wierzycieli oraz zapewnienie prawidłowości treści wniosku przedstawianego sądowi w celu ustalenia, czy wymagany próg akceptacji układu został osiągnięty, a procedura została przeprowadzona zgodnie z obowiązującym prawem.

Przedsiębiorcę z Doradcą Restrukturyzacyjnym ma łączyć umowa o charakterze cywilnoprawnym, która w żaden sposób nie będzie ograniczać jego uprawnień do zarządzania swoim majątkiem.

Co ważne dla przedsiębiorców postępowania restrukturyzacyjne mogą być stosowane także w przypadku zagrożenia niewypłacalnością. Zatem w przypadku kiedy przedsiębiorca zauważa nieuchronnie zbliżający się kryzys, któremu nie może przeciwdziałać, nowe przepisy pozwalają ustabilizować sytuację kryzysową. Pozwalają w kontrolowany sposób zmniejszyć koszty, wstrzymać przyszłe płatności, zmienić umowy, by możliwie najłagodniej , a z korzyścią dla wszystkich stron wyjść z kłopotów “obronną ręką”.
PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE - DLA KOGO?
Kierowane jest do przedsiębiorców borykających się z trudną sytuacją w firmie, będących w początkowej fazie kryzysu, gdzie nie toczą się jeszcze liczne egzekucje komornicze lub pojawiają się dopiero pierwsze z nich - niemniej suma niewykonywanych zobowiązań jest już znaczna.

Wszczęcie kolejnych egzekucji komorniczych grozić może znaczną utratą płynności i zagrożeniem działalności firmy. w takich przypadkach dłużnik może zawrzeć układ z częścią lub wszystkimi swoimi kontrahentami.

w takiej sytuacji zastosowanie tej szybkiej procedury restrukturyzacyjnej powoduje, że przygotowany i złożony przez dłużnika wniosek o przyśpieszone postępowanie układowe Sąd jest zobowiązany rozpoznać w terminie tygodnia od wpływu wniosku. Następnie nadzorca w terminie dwóch tygodni sporządza spis wierzycieli. w przyspieszonym postępowaniu układowym wierzyciele będą swoje głosy oddawać bezpośrednio do sądu. Procedura w tym przypadku jest istotnie odformalizowana.

Termin głosowania nad układem powinien zostać wyznaczony bez zbędnej zwłoki. Wobec powyższego do zawarcia układu powinno dojść w terminie około jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku do sądu - co znakomicie przyśpiesza postępowanie i stabilizuje sytuację przedsiębiorcy w kryzysie. Po wszczęciu postępowania firma jest chroniona przed egzekucjami komorniczymi, bowiem niedopuszczalne jest już wtedy prowadzenie indywidualnych egzekucji należności objętych układem, o czym sąd zawiadamia komorników. Ten szybki tryb pozwala na ochronę działalności firmy oraz zachowanie środków finansowych na bieżącą działalność gospodarczą.
POSTĘPOWANIE UKŁADOWE - DLA KOGO?
Postępowania takie dedykowane są do zadłużonych przedsiębiorstw, w których prowadzonych jest wiele spornych postępowań sądowych, administracyjnych i już egzekucyjnych.

Służy prowadzeniu postępowań gdzie ilość spornych wierzytelności przekracza 15% ogółu wierzytelności. w tym trybie nie może być jednak zawarty układ częściowy - tu układ musi obejmować wszystkich wierzycieli dłużnika. w tej procedurze dłużnik może już wraz z wnioskiem o wszczęcie restrukturyzacji złożyć również wniosek o zawieszenie już toczących się przeciw niemu postępowań egzekucyjnych. Prawo zarządu majątkiem przez dłużnika będzie jedynie ograniczone (tj. poddane nadzorowi Nadzorcy Sądowego).
POSTĘPOWANIE SANACYJNE - DLA KOGO?
Postępowanie sanacyjne jest przewidziane dla przedsiębiorców znajdujących się w głębokim kryzysie. Jest dedykowane do najtrudniejszych sytuacji gospodarczych i głębokich kryzysów finansowo-operacyjnych w przedsiębiorstwie dłużnika.

w postępowaniu tym Zarządca będzie miał możliwość redukcji zatrudnienia na zasadach analogicznych jak obecnie Syndyk. Będzie mógł odstąpić od niekorzystnych umów „niewypowiadalnych” w zwykłych warunkach gospodarczych. Pracownicy będą mogli skorzystać z FGŚP.

Będzie to najbardziej dogłębna restrukturyzacja zobowiązań, majątku i struktur operacyjnych przedsiębiorstwa dłużnika. Co ważne jednak ustawodawca przewidział możliwość pozostawienia zarządu w rękach przedsiębiorcy.
POSTĘPOWANIE SZCZEGÓLNE - DLA KOGO?
Prócz czterech typów postępowań restrukturyzacyjnych ustawa wprowadza rozliczne postępowania szczególne mające na celu ułatwienie restrukturyzacji konkretnych branż - jak np.:

- układy częściowe
(np. obejmujące wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo)
- odrębne regulacje dla deweloperów;
- odrębne dla emitentów obligacji;
- szczególne rozwiązania w ramach pomocy publicznej - ułatwiony dostęp do finansowania na ratowanie i restrukturyzację.

Wprowadzona została nowa „arytmetyka” głosowania za układem promująca aktywnych wierzycieli. Ponadto rozliczne układy likwidacyjne, układy w upadłości i wiele, wiele innych. Jaka architektura restrukturyzacyjna będzie najkorzystniejsza dla przedsiębiorcy? Jakie niuanse można jeszcze wykorzystać dla zwiększenia efektywności restrukturyzacji? w jaki sposób zwiększyć ochronę “parasola restrukturyzacyjnego” nad przedsiębiorstwem w kryzysie?

Na te pytania w każdym przypadku udzielimy informacji i wskażemy właściwą drogę jako Wasz Doradca Restrukturyzacyjny. Właściwe zaprojektowanie architektury restrukturyzacji z odpowiednim wyprzedzeniem, z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej i praktycznej, którą posiadamy pozwoli w pełni skorzystać z nowych narzędzi sądowej ochrony prawnej. Pomożemy w optymalizacji i wyważeniu interesów stron, wesprzemy w negocjacjach i mediacjach z wierzycielami, by wypracować konsensus korzystny dla wszystkich stron postępowania. Pomożemy w nowym otwarciu zgodnie z najlepszymi zachodnimi trendami Turnaround, Fresh Start i Second Chance.
DLA KOGO DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY?
Czy każdy przedsiębiorca będzie sam mógł sobie przygotować i przeprowadzić poszczególne postępowania restrukturyzacyjne? Ustawa Prawo Restrukturyzacyjne niewątpliwie ułatwia ratowanie przedsiębiorstw i upraszcza wiele procedur umożliwiając skuteczną restrukturyzację na poszczególnych etapach kryzysu.

Wymaga jednak szerokich kompetencji i doświadczenia. Nie są to jednak przepisy do samodzielnego stosowania. Procedury są rozliczne i przenikające się - co ma ułatwić prowadzenie skutecznej restrukturyzacji - to nie oznacza, że są to „łatwe” przepisy. Dogłębna znajomość ich zalet, specyficznych rozwiązań i niuansów powinna być w pełni wykorzystywana już na jak najwcześniejszym etapie trudności w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorstwo z wyprzedzeniem powinno być profesjonalnie przygotowane do wdrażania działań restrukturyzacyjnych i stosowania właściwych procedur ochronnych.

z tego względu absolutnie zalecanym jest skorzystanie z doświadczenia Doradców Restrukturyzacyjnych i to najlepiej jeszcze w czasach prosperity, by przygotować procedury awaryjne na wypadek zaistnienia kryzysu. Procedury które w przypadku niekorzystnej sytuacji gospodarczej - pozwolą na skorzystanie z absolutnie wszystkich dobrodziejstw obszernego Prawa Restrukturyzacyjnego, a nie tylko z tych podstawowych, zauważalnych przy pierwszym czytaniu przez prawnika bądź ekonomistę, którzy jednak na co dzień nie specjalizują się w restrukturyzacjach oraz otoczeniu kryzysowym
PRIORYTETY - UPADŁOŚĆ CZY RESTRUKTURYZACJA?
Co się stanie kiedy wierzyciele złożą wnioski o otwarcie postępowania upadłościowego w przypadku kiedy przedsiębiorca wszczął działania restrukturyzacyjne? Na to pytanie odpowie nam jeden z fundamentalnych priorytetów ustawy – nowo przyjęta zasada - Najpierw Restrukturyzacja!

Wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego będzie miał pierwszeństwo przed wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Rozwiązanie to odzwierciedla wprowadzoną przez ustawę zasadę subsydiarności postępowania upadłościowego, które będzie traktowane jako ultima ratio w przypadku nieskuteczności postępowania restrukturyzacyjnego.
UMOWY, ZAGROŻENIA CZY NOWE SZANSE?
Restrukturyzacja będzie chroniła działalność operacyjną przedsiębiorstwa. w restrukturyzacji między innymi bank nie będzie mógł wypowiedzieć umowy kredytowej z uwagi na okoliczności, które miały miejsce przed wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego.

Ustawa wprowadza także zakaz wypowiedzenia umowy najmu i dzierżawy nieruchomości, w której prowadzone jest przedsiębiorstwo restrukturyzującego się podmiotu. Zakazy te ustawa nakazuje stosować odpowiednio także do umów leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umów rachunku bankowego, poręczeń, gwarancji czy akredytyw wystawionych przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Zatem przedsiębiorca decydując się świadomie na skorzystanie z odpowiednio dobranych prawnych i ekonomicznych narzędzi przy restrukturyzacji swojego przedsiębiorstwa będzie chroniony bardzo szeroko w poszczególnych obszarach swojej działalności.
RESTRUKTURYZACJA, A ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU?
Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego w odpowiednim momencie ułatwi i ratowanie przedsiębiorstw i uchroni członków zarządu spółki przed osobistą odpowiedzialnością za niezaspokojone zobowiązania. Zmieniona definicja niewypłacalności, która obowiązuje od 01 stycznia 2016r., w zestawieniu z przepisami

wprowadzonymi ustawą Prawo Restrukturyzacyjne, daje organom reprezentującym spółki możliwość wprowadzania trudnych i skomplikowanych instrumentów zmierzających do restrukturyzacji reprezentowanych przez nich przedsiębiorstw, bez narażania się na zagrożenia osobiste i odpowiedzialność majątkową w przypadku niepowodzenia.
RESTRUKTURYZACJA - SKUTECZNE NARZĘDZIE DLA WIERZYCIELI?
Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego przez przedsiębiorców chroni również interesy wierzycieli. Zapobiega niekontrolowanej wyprzedaży majątku, jego usuwaniu czy transferowaniu. Pozwala na wyrównanie szans wierzycieli eliminując agresywną windykację. A wszystko to pod nadzorem i ochroną Sądu.

w przypadku postępowań sanacyjnych - wniosek o wszczęcie tego rodzaju postępowania w stosunku do spółki kapitałowej złożyć może nie tylko dłużnik ale i wierzyciel upatrujący w tym postępowaniu restrukturyzacyjnym szanse na znacznie korzystniejszą ochroną swych interesów.

To wszystko w zestawieniu z większym wpływem wierzyciela na wybór organów postępowania, sposobu jego prowadzenia, zwiększenie kompetencji Rady Wierzycieli, czy też zmiany w sposobie liczenia głosów nad układem może okazać się lepszą alternatywą od dotychczas stosowanych przez wierzycieli sposobów ochrony swoich interesów.