Ruchomości – sprzęt i pojazdy rolne

Syndyk masy upadłości ma do sprzedania ruchomości w postaci sprzętów i pojazdów rolnych w postaci:

numer inw.
Ruchomość 100% wartości


cena wywoławcza
1kombajn Bizon Z 056 z 1986 r.17 300,00 zł
2ciągnika Ursus C360-3P o nr rej. DJA M57015 300,00 zł
3przyczepa ciężarowa Autosan D-46A o nr rej. DJA 520 PP2 600,00 zł
4przyczepa ciężarowa rolnicza Piława Górna D-44 o nr rej.DJA 152PP2 900,00 zł
5rozsiewacz dwutalerzowy nawozów Tytan „Strumyk” S800 z 2014 r.,
2 500,00 zł
6
sadzarka dwurzędowa FERMSTAL – DYNÓW z 1995 r.
900,00 zł
7brony wirowe LELY z 1991 r.,
3 400,00 zł
8
pług dwuskibowy AGROMET-UNIA GRUDZIĄDZ Z 230 z 1975 r.
450,00 zł
9brony 3-polowe z 1981 r340,00 zł
10opryskiwacz zawieszany ZAKŁAD MECHANIKI MASZYN i URZĄDZEŃ Zbuczyn P 329 z 2013 r1 900,00 zł

Cena wywoławcza za cało ruchomości wynosi: 47 590,00 zł

Możliwość sprzedaży wszystkich przedmiotów w komplecie lub pojedyncze wybrane przez oferenta urządzenia/maszyny.

Sprzedaż organizowana w formie przetargu. Możliwość oględzin po wcześniejszym umówieniu terminu.

I. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
a) złożenie pisemnej oferty spełniającej warunki Regulaminu w zamkniętej kopercie w terminie do 02 września 2024 r. do godziny 15:00.

b) wniesienie wadium w kwocie odpowiadającej 10% (słownie: dziesięć procent) ceny wywoławczej przedmiotu przetargu na rachunek bankowy prowadzony dla Masy upadłości pod numerem 69 2490 0005 0000 4000 7485 9519 w terminie do 02 września 2024 r do godziny 15:00

II. Oferta powinna zawierać:

 1. datę sporządzenia oferty,
 2. imię i nazwisko Oferenta, status prawny, adres wraz z numerem kontaktowym,
 3. zaoferowaną cenę nabycia wraz z wymienieniem przedmiotu przetargu, nie niższą od ceny wywoławczej, z podaniem sposobu i terminu jej zapłaty,
 4. potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek bankowy Masy upadłości,
 5. wskazane rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota wadium wobec niewybrania oferty danego Oferenta,
 6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,
 7. oświadczenie, że Oferent nie należy do osób wyłączonych z możliwości składania ofert treścią paragrafu V ust. 2 Regulaminu,
 8. oświadczenie, że Oferent zapoznał się z Regulaminem i nie zgłasza zastrzeżeń do jego treści,
 9. oświadczenie o świadomości skutków sprzedaży składników Masy upadłości w postępowaniu upadłościowym,
 10. oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży ruchomości,
 11. oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i zrozumieniu sposobu informowania przez Syndyka masy upadłości o ewentualnym postępowaniu aukcyjnym,
 12. w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika, odpis udzielonego pełnomocnictwa.
 13. Oświadczenie o zgodzie na komunikację drogą mailową na adres.
 14. Podpis oferenta na ofercie.