Znajdź nas na Facebooku

Znajdź nas na Instagramie

Komunikaty

PMR w mediach: 1640

Najnowsze wpisy

Skutki zatajenia informacji mających istotny wpływ na toczące się postępowanie upadłościowe konsumenta - część 1

Osoby nadmiernie zadłużone doświadczają wykluczenia społecznego, a szczególnie jest to widoczne w sferze finansowej. Niejednokrotnie osoby te uciekają w szarą strefę, by ukryć się przed egzekucją komorniczą. Ogłoszenie upadłości może doprowadzić do umorzenia zobowiązań bez konieczności ich spłaty lub spłaty w niewielkim zakresie. Instytucja upadłości konsumenckiej ma w swoim założeniu pomagać osobom nadmiernie zadłużonym w tzw. świeżym starcie, czyli ma doprowadzić do powrotu tych osób do pełni uczestnictwa w społeczeństwie. Co do zasady upadłość winna zostać wykorzystywana w wyjątkowych okolicznościach, a jej nadmierne upowszechnienie mogłoby mieć negatywne konsekwencje i prowadzić do zachwiania równowagi na rynku.  Niemniej jednak wizja umorzenia zobowiązań bez konieczności ich spłaty jawić się może wyjątkowo nęcąco i zachęcać do wielu nadużyć. Celem zapobieżenia nadużyciom i zuchwałemu zadłużaniu się ustawodawca wprowadził ograniczenia, które skutecznie mogą zniechęcić osoby szukające sposobu na łatwe pozbycie się długów. Tematyka w tym zakresie jest dość rozległa, stąd też rozważania w tym zakresie zostaną […]

23 lipca 2024
Kto jest kim w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym część 1

Udział w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym wymaga zaangażowania, poznania swoich obowiązków oraz dostępnych narzędzi do ich realizacji. Jedna z podstawowych zasad prawa głosi „ignorantia iuris nocet” co oznacza „nieznajomość prawa szkodzi”. Dlatego niniejszym artykułem chcielibyśmy rozpocząć cykl, w którym stopniowo będziemy przybliżać naszym czytelnikom kto jest kim w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Zarządca masy sanacyjnej Jednym z rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych jest postępowanie sanacyjne. Postępowanie sanacyjne jest najbardziej rozbudowanym spośród wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. Charakterystyczne dla tego rodzaju postępowania jest: W postępowaniu sanacyjnym w przeciwieństwie do pozostałych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych, sąd wyznacza zarządcę, a nie nadzorcę sądowego. To właśnie zarządca – jak sama nazwa wskazuje – przejmuje zarząd nad przedsiębiorstwem Dłużnika i dba o to, aby osiągnąć cel postępowania, jakim jest zawarcie układu z wierzycielami jak i poprawa sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa dzięki narzędziom, jakie daje Prawo Restrukturyzacyjne. Ponieważ rola zarządcy jako osoby zarządzającej restrukturyzowanym podmiotem jest czasowa (przez okres trwania postępowania restrukturyzacyjnego) dlatego […]

11 lipca 2024
Postępowanie o zmianę układu część 2

Druga szansa dla Twojej firmy W maju tego roku na stronie internetowej PMR Restrukturyzacje S.A. ukazał się artykuł wprowadzający do zagadnienia jakim jest postępowanie o zmianę układu. Zaprezentowana tematyka spotkała się z Państwa zainteresowaniem i ujawniła, że nie wszyscy przedsiębiorcy będący w trakcie wykonania układu przyjętego w postępowaniu restrukturyzacyjnym mają świadomość istnienia takiego rozwiązania oraz możliwości i korzyści jakie za sobą niesie. Rozpocząć należy od wyjaśnienia konsekwencji opóźnienia w realizacji zatwierdzonego układu, które mogą skrystalizować się nawet w sytuacji, kiedy przedsiębiorca posiadał będzie tylko jedną zaległość w regulowaniu wymagalnych rat układowych. W takim przypadku m. in. wierzycielowi oraz nadzorcy wykonania układu przysługuje możliwość złożenia wniosku o uchylenie układu, którego pozytywne rozpoznanie powoduje utratę wszystkich korzyści z niego wynikających, w tym wypracowanego umorzenia, a całość zobowiązań staje się natychmiast wymagalna i to wraz z odsetkami. Należy pamiętać, że zatwierdzony układ nie jest jednak konstrukcją ostateczną, co oznacza, że owe trudności nie […]

02 lipca 2024
Procesy Restrukturyzacji firmy przy zagrożeniu niewypłacalnością we współpracy z doradcą restrukturyzacyjnym

W kontekście prawa restrukturyzacyjnego, restrukturyzacja firmy odnosi się do procesu, którego celem jest przekształcenie i dostosowanie struktury finansowej, organizacyjnej lub operacyjnej przedsiębiorstwa w celu poprawy jego kondycji finansowej, efektywności lub szans na przetrwanie. Prawo restrukturyzacyjne jako zbiór przepisów i procedur ma na celu ułatwienie przedsiębiorcy przejść przez proces, aby uniknąć bankructwa. Pamiętajmy, iż celem postępowania restrukturyzacyjnego, celem wynikającym z ustawy, jest uniknięcie upadłości firmy. Postępowania restrukturyzacyjne to uregulowania prawne dotyczące postępowań restrukturyzacyjnych, które oferują przedsiębiorstwom narzędzia do przeprowadzenia procesu restrukturyzacji. Mogą to być specjalne procedury, takie jak postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne, przyśpieszone postępowanie układowe, postępowanie o zatwierdzenie układu czy też układy konsumenckie, czy też procesy upadłościowe otwierane na wniosek przedsiębiorcy tzw. „upadłość kontrolowana” Głównym i najbardziej powszechnym celem postępowań restrukturyzacyjnych jest zawarcie i zatwierdzenie układu z wierzycielami.  Jakimi drogami dojść i osiągnąć ten proces to bardzo indywidulana sprawa. W każdym przypadku wynikająca z celu danego przedsiębiorcy i jego oczekiwań. Proces […]

25 czerwca 2024
Upadłość konsumencka – szansa na nowy start

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, w pierwszych 5 miesiącach 2024 roku upadłość konsumencką ogłosiło 9184 osób. Jest to najwyższa, jak do tej pory liczba upadłości konsumenckich w historii istnienia tej instytucji. Co te dane oznaczają i czego możemy się spodziewać? Rosnąca liczba upadłości konsumenckich wynika przede wszystkim z trudnej sytuacji ekonomicznej wielu konsumentów, które nie mając innego wyjścia sięgają – jak może się wydawać – po środki ostateczne. Niemalejąca inflacja oraz rosnące ceny produktów pierwszej potrzeby sprawiają, że wielu osób nie stać na bieżące utrzymanie, a co za tym idzie również na obsługę swoich zobowiązań, którymi zazwyczaj są kredyty czy pożyczki bankowe. Jednakże, najnowsze dane wskazują również, że konsumenci są coraz bardziej świadomi narzędzi oddłużeniowych jakimi dysponują, w tym również możliwości otwarcia konsumenckiego postępowania upadłościowego. Dzięki rozwiązaniom, jakie oferuje upadłość konsumenci mogą liczyć na oddłużenie, dzięki czemu mogą uwolnić się od problemów finansowych, które w innym […]

20 czerwca 2024
Negocjacje z wierzycielami w procesie restrukturyzacji? Czy mediacja pomaga w restrukturyzacji firmy?

Negocjacje z wierzycielami w procesie restrukturyzacji odnoszą się do prób osiągnięcia porozumienia między przedsiębiorstwem (dłużnikiem) a jego wierzycielami w celu restrukturyzacji zobowiązań finansowych i poprawy kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Proces ten ma na celu znalezienie równowagi pomiędzy interesami dłużnika, który chce uniknąć bankructwa, a interesami wierzycieli, którzy dążą do odzyskania jak największej części swoich należności. Aby osiągnąć cel w procesie restrukturyzacji ważne jest: 1. Identyfikacja problemów finansowych: Przed rozpoczęciem negocjacji konieczne jest dokładne zrozumienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. To obejmuje analizę długu, płynności finansowej, aktywów i pasywów. 2. Wypracowanie planu restrukturyzacji: Należy przedstawić plan restrukturyzacji, który obejmuje propozycje zmian w warunkach spłaty długu, restrukturyzację długu, ewentualne umorzenie części zadłużenia lub inne środki mające na celu poprawę sytuacji finansowej. 3. Konsultacje z wierzycielami: Przedsiębiorstwo – w naszym przypadku często jest to DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY musi nawiązać kontakt z wierzycielami, aby omówić przedstawiony plan restrukturyzacji. To może obejmować spotkania, prezentacje i wymianę informacji w celu zrozumienia i rozważenia […]

11 czerwca 2024
Umowy leasingu w postępowaniu restrukturyzacyjnym– problem czy źródło finansowania układu?

Leasing jest jednym z kluczowych źródeł finansowania działalności gospodarczej w Polsce, które stale zyskuje na popularności. Zgodnie z danymi zaprezentowanymi w raporcie przygotowanym przez Związek Polskiego Leasingu oraz EY-Parthenon, polski sektor leasingowy jest najszybciej rozwijającym się rynkiem w Unii Europejskiej, który w perspektywie ostatnich 18 lat zwiększył się 6 krotnie, a jego aktualne tempo wzrostu przekracza 10% rocznie. W roku 2023r. przebita została bariera 100 mld zł inwestycji sfinansowanych w formie leasingu w jednym roku, co plasuje Polskę jako 5 największy rynek w Europie oraz bariera 200 mld zł wartości aktywów będących w użytkowaniu klientów firm leasingowych. Zgodnie z przywołanym raportem, aż 62% firm z sektora MŚP identyfikuje leasing za kluczowe źródło finansowania, czego następstwem jest widocznie większy udział leasingów w strukturach wierzytelności obejmowanych postępowaniem restrukturyzacyjnym. Główny podział obejmuje leasing operacyjny i finansowy zasadzający się na opcji własności i rozróżnieniu która strona umowy jest uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od […]

04 czerwca 2024
Jakie są korzyści dla przedsiębiorcy z wejścia w proces uproszczonej restrukturyzacji firmy i dlaczego przedsiębiorcy się jej obawiają

Dziesiątki przeprowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych oraz wielogodzinne rozważania z przedsiębiorcami umożliwiły kancelarii PMR Restrukturyzacje S.A. wypracować listę korzyści wejścia w proces uproszczonej restrukturyzacji: 1. Zachowanie kontroli nad sytuacją finansową: Uproszczona restrukturyzacja pozwala firmie na profesjonalne i odważne podejście do problemów finansowych i zachowanie kontroli nad sytuacją. Przestajemy „chować głowę w piasek”; 2. Uniknięcie bankructwa: Skuteczna restrukturyzacja to rozwiązanie, aby uniknąć formalnego bankructwa firmy, co z kolei minimalizuje negatywne skutki dla właścicieli, pracowników, kontrahentów firmy jak i udziałowców/akcjonariuszy; 3. Negocjacje z wierzycielami: Proces restrukturyzacyjny umożliwia negocjacje z wierzycielami w celu znalezienia zrównoważonych rozwiązań, takich jak zmniejszenie zadłużenia i restrukturyzacja terminów spłaty; 4. Zachowanie wartości dla akcjonariuszy: Uniknięcie formalnego bankructwa pozwala na zachowanie wartości dla udziałowców, akcjonariuszy, co pokazuje, iż potrafimy zmierzyć się z problemem. Zarządzanie w sytuacji kryzysowej wymaga od zarządów/właścicieli/ reprezentantów szerszego spojrzenia i odważnych decyzji; 5. Ochrona miejsc pracy: Uproszczona restrukturyzacja wpływa na strukturę kosztów co pomaga w utrzymaniu miejsc pracy poprzez zmniejszenie kosztów […]

28 maja 2024
Postępowanie o zmianę układu część 1

Remedium na trudności w czasie wykonania układu Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego to pierwszy krok na drodze do odzyskania płynności i uniknięcia upadłości, a przyjęcie układu i jego prawomocne zatwierdzenie to ten moment, kiedy Przedsiębiorca może nareszcie odetchnąć. Po pierwsze co do zasady z tym dniem następuje zmiana terminów wymagalności wierzytelności nim objętych, sposobu ich spłaty, a często także wysokości w związku z częściowym umorzeniem zobowiązań, Po drugie w przypadku osób prawnych ich reprezentanci (Zarząd) uwalniają się od odpowiedzialności za te zobowiązania. Po trzecie co warto podkreślić- tak przyjęty układ nie musi być konstrukcją ostateczną, bowiem ustawa przewiduje możliwość jego późniejszej modyfikacji w ramach postępowania o zmianę układu. Układ projektowany w postępowaniu jest projekcją, co najmniej kilkuletnią, której założenia powstają w okresie prowadzenia postępowania z uwzględnieniem możliwości i warunków, które są na tym etapie znane lub możliwe do przewidzenia. Niestety ostatnie lata pokazały jak bardzo i szybko może zmieniać się otoczenie polityczno-gospodarczo-administracyjne […]

14 maja 2024

PMR w mediach

9+
lat na rynku

100+
postępowań

1000+
klientów

Formularz kontaktowy

  Administratorem Państwa danych osobowych, które zostały umieszczone w formularzu kontaktowym, jest PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Informacje o Państwa prawach, podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych oraz okresie ich przechowywania »znajdują się tutaj.

  Zadzwoń:
  +48 22-30-05-105
  +48 22-30-05-106 (fax)

  Napisz:
  kancelaria@pmr-restrukturyzacje.pl

  Odwiedź nas:
  ul. Prosta 70
  00-838 Warszawa

  Godziny przyjęć interesantów:
  Pon-Pią: 9:00 - 13:00
  Środa: 13:00 - 16:00

  Znajdź nas na Facebooku

  Znajdź nas na Instagramie

  PMR Restrukturyzacje S.A. @ 2024

  pl_PLPolish