Procesy Restrukturyzacji firmy przy zagrożeniu niewypłacalnością we współpracy z doradcą restrukturyzacyjnym

W kontekście prawa restrukturyzacyjnego, restrukturyzacja firmy odnosi się do procesu, którego celem jest przekształcenie i dostosowanie struktury finansowej, organizacyjnej lub operacyjnej przedsiębiorstwa w celu poprawy jego kondycji finansowej, efektywności lub szans na przetrwanie. Prawo restrukturyzacyjne jako zbiór przepisów i procedur ma na celu ułatwienie przedsiębiorcy przejść przez proces, aby uniknąć bankructwa. Pamiętajmy, iż celem postępowania restrukturyzacyjnego, celem wynikającym z ustawy, jest uniknięcie upadłości firmy.

Postępowania restrukturyzacyjne to uregulowania prawne dotyczące postępowań restrukturyzacyjnych, które oferują przedsiębiorstwom narzędzia do przeprowadzenia procesu restrukturyzacji. Mogą to być specjalne procedury, takie jak postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne, przyśpieszone postępowanie układowe, postępowanie o zatwierdzenie układu czy też układy konsumenckie, czy też procesy upadłościowe otwierane na wniosek przedsiębiorcy tzw. „upadłość kontrolowana”

Głównym i najbardziej powszechnym celem postępowań restrukturyzacyjnych jest zawarcie i zatwierdzenie układu z wierzycielami.  Jakimi drogami dojść i osiągnąć ten proces to bardzo indywidulana sprawa. W każdym przypadku wynikająca z celu danego przedsiębiorcy i jego oczekiwań. Proces restrukturyzacyjny winien być tak przygotowany i zaplanowany, aby cele były dostosowane do sytuacji kryzysowej oraz możliwości przedsiębiorstwa. Proces restrukturyzacji może również obejmować zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa w taki sposób, który ma na celu optymalizację jego wartości, aby spełnić zobowiązania wobec wierzycieli. Możliwy jest również scenariusz likwidacyjny, gdzie część majątku (zbędna z punktu widzenia przedsiębiorstwa) przeznaczana jest na sprzedaż celem uzyskania środków na spłatę wierzycieli a wielkość aktywów przedsiębiorstwa dostosowana jest do potrzeb i możliwości firmy.

Pamiętajmy, iż w większości przypadków restrukturyzacja ma na celu zachowanie ciągłości działalności firmy, a nie jej likwidację. Przedsiębiorstwo może dążyć do odbudowy finansowej, restrukturyzacji zadłużenia lub zmiany strategii biznesowej.

Warto zauważyć, że procedury restrukturyzacyjne są różne i w zależności od skomplikowania i oceny sytuacji kryzysowej w firmie istnieje możliwość skorzystania z poszczególnych norm prawnych i narzędzi dostosowanych do zaistniałej sytuacji. W niektórych przypadkach to przedsiębiorca potrzebuje „upaść” czyli przeprowadzić upadłość, aby wyjść z kłopotów i rozpocząć biznes w oparciu o nowy podmiot prawny. Rozpoczęcie restrukturyzacji musi być przeprowadzone wnikliwą analizą, która pozwoli na przygotowanie dalszej architektury działań.

Kim w tym procesie jest doradca restrukturyzacyjny?

Doradca restrukturyzacyjny to specjalista, którego zadaniem jest udzielać profesjonalnej pomocy przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, w tym, które zmagają się z zadłużeniem.

Do zadań doradcy restrukturyzacyjnego należą między innymi:

1. Analiza sytuacji finansowej

  Doradca przeprowadza szczegółową analizę finansową przedsiębiorstwa, identyfikując źródła problemów finansowych, analizując strukturę zadłużenia oraz oceniając płynność finansową;

  2. Opracowanie strategii restrukturyzacyjnej

  Na podstawie analizy sytuacji, doradca opracowuje strategię restrukturyzacyjną, która może obejmować negocjacje z wierzycielami, opracowanie planu spłat, restrukturyzację długu, zmiany operacyjne czy też sprzedaż aktywów;

  3. Negocjacje z wierzycielami

  Doradca restrukturyzacyjny może reprezentować firmę podczas negocjacji z wierzycielami w celu uzyskania lepszych warunków spłat lub przedstawienia propozycji układu, który umożliwi firmie uniknięcie upadłości;

  4. Zarządzanie relacjami z interesariuszami

  Doradca może pomóc w zarządzaniu relacjami z różnymi interesariuszami, w tym z wierzycielami, dostawcami, pracownikami i innymi partnerami biznesowymi, aby zminimalizować ryzyko utraty zaufania;

  5. Optymalizacja struktury organizacyjnej

  W ramach procesu restrukturyzacji, doradca może proponować zmiany w strukturze organizacyjnej firmy, usprawnienia operacyjne czy też redukcję kosztów w celu poprawy efektywności;

  6. Wsparcie w procesie upadłościowym

  Jeśli okaże się to być koniecznym, doradca może pomóc w przygotowaniu i zarządzaniu procesem upadłościowym, zapewniając jak najlepsze warunki dla wszystkich zainteresowanych stron;

  7. Monitorowanie i dostosowywanie planu restrukturyzacji

  Po wprowadzeniu planu restrukturyzacyjnego, doradca śledzi jego postęp i dostosowuje strategię w miarę potrzeb, aby osiągnąć zamierzone cele.

  Doradca restrukturyzacyjny działa zazwyczaj jako niezależny ekspert, który jest w stanie spojrzeć na sytuację firmy z zewnątrz i dostarczyć obiektywnych i kompetentnych porad. Jego celem jest pomoc w zapewnieniu trwałego rozwiązania problemów finansowych przedsiębiorstwa.

  Wieloletnie doświadczenie Kancelarii PMR Restrukturyzacje S.A. pokazuje, iż dobra współpraca, wzajemne zaufanie pomiędzy Przedsiębiorcom a Doradcą Restrukturyzacyjnym pozwalają osiągnąć wspólnie wypracowane cele biznesowe w postępowaniu restrukturyzacyjnym.