FITEN: Zawarcie porozumienia z bankami finansującymi Spółkę

PMR Restrukturyzacje S.A. działając jako zarządca FITEN S.A. w restrukturyzacji zawarł 11 kwietnia 2017 trójstronne porozumienie z bankami finansującymi spółkę tj. ING Bank Śląski ora mBank na mocy którego oba banki udzielą spółce kredytów odnawialnych o wartościach 3 mln złotych oraz 500 tys. złotych na warunkach rynkowych.

Umowy kredytowe wymagają zgody odpowiedniego sądu, ale porozumienie już teraz można nazwać sukcesem. Zdaniem Zarządu Spółki podpisanie porozumienia oraz umów kredytowych jest zdarzeniem kluczowym dla powodzenia procesu restrukturyzacji, a udzielenie nowego finansowania przez banki świadczy o zaufaniu instytucji finansowych do działań restrukturyzacyjnych.

Raport bieżący nr 5/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do informacji dotyczących otwarcia postępowania sanacyjnego wobec FITEN S.A. w restrukturyzacji (dalej: Emitent, Spółka, FITEN) w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji Emitenta na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne (raport bieżący 08/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.) Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 11 kwietnia 2017 r., uprawniony do działania przez zarządcę PMR Restrukturyzacje S.A., zawarł trójstronne porozumienie (dalej: Porozumienie) z bankami finansującymi Spółkę tj. bankiem ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oraz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Banki) oraz podpisał dwie umowy kredytowe: (i) umowę kredytu z mBank S.A. o kredyt odnawialny na kwotę 3.000.000 PLN na okres do 29.06.2018 roku oraz (ii) umowę kredytu z ING Bank Śląski S.A. o kredyt złotowy obrotowy w formie linii odnawialnej na kwotę 500.000 PLN okres do 29.06.2018 roku. Umowy kredytowe zawarte zostały na warunkach nie odbiegających od warunków rynkowych dla tego typu umów. Zgodnie z przepisami prawa restrukturyzacyjnego, wejście w życie postanowień zawartych umów kredytowych warunkowane jest uzyskaniem zgody sędziego-komisarza, o której uzyskanie FITEN zamierza niezwłocznie wystąpić.

Przedmiotem Porozumienia jest określenie zasad współpracy pomiędzy Spółką a Bankami, w tym ustalenie podstawowych warunków udzielenia Spółce finansowania i ustanowienia zabezpieczeń na rzecz Banków, mając na względzie umożliwienie prowadzenia działalności operacyjnej Spółce w trakcie trwania Postępowania Sanacyjnego oraz planowane zaspokojenie przez Spółkę wierzytelności Banków w ramach układu. Strony Porozumienia będą dążyć do utrzymania bieżącego finansowania Spółki na poziomie nie niższym niż ok. 70% poziomu finansowania z dnia otwarcia Postępowania Sanacyjnego.

Zdaniem Zarządu Spółki podpisanie Porozumienia oraz umów kredytowych jest zdarzeniem kluczowym dla powodzenia procesu restrukturyzacji. Udzielenie nowego finansowania przez Banki współpracujące z FITEN, w opinii Spółki, świadczy o zaufaniu instytucji finansowych oraz pozwoli na rozwój działalności Emitenta.

Materiał ukazał się w serwisie biznes.interia.pl:

dnia 11 kwietnia 2017:
» Zawarcie porozumienia z bankami finansującymi Spółkę