Przedsiębiorcy coraz bardziej świadomi rozwiązań restrukturyzacyjnych – podsumowanie roku 2023r.

Miniony rok przyniósł kolejne rekordowe dane dotyczące nowych postępowań restrukturyzacyjnych. Zgodnie z danymi Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej w 2023r. otwarto, aż 4244 postępowania restrukturyzacyjne, podczas gdy w roku poprzedzającym rozpoczęto 2379 postępowań, co stanowi przyrost o 78% rok do roku.

Przypomnieć należy, iż w pierwszym roku implementacji przepisów – 2016 – w oparciu o przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne otwarto 212 postępowań, natomiast w okresie od 2017 do 2019 roku liczba nowych postępowań znajdowała się w przedziale od 348 do 465 rocznie. Kolejne lata przyniosły pierwsze istotne wzrosty, które pozostawały w ścisłej korelacji z wystąpieniem negatywnych zjawisk spowodowanych pandemią wirusa Sars Cov-2. Rok wybuchu pandemii przyniósł nowe rozwiązanie w postaci uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, które zostało wprowadzone Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 i umożliwiło niemal natychmiastowe objęcie firmy ochroną przed egzekucyjną w następstwie zawarcia umowy z doradcą restrukturyzacyjnym i dokonania obwieszczenia o jego otwarciu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Rozwiązanie okazało się ratunkiem dla wielu polskich przedsiębiorstw i m.in. za jego sprawą rok 2020 przyniósł 800 otwartych postępowań, co przekładało się na wzrost o 72% rok do roku.

Od tego czasu zmianie uległa również struktura otwieranych postępowań, bowiem o ile jeszcze w roku 2019r. dominowało przyspieszone postępowanie układowe, które wybrało ponad 67% firm, to już rok później ten rodzaj wybrało zaledwie 28% przedsiębiorców, a aż 49% zdecydowało się właśnie na uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu. Kolejny rok 2021 to kontynuacja tych trendów – otwarto 1888 nowych restrukturyzacji, z czego ponad 86% stanowiły uproszczone postępowania restrukturyzacyjne.

Doświadczenia kancelarii PMR Restrukturyzacje S.A. w tym trudnym okresie pokazały przede wszystkim silną motywację i determinację przedsiębiorców, którzy zamiast wybierać kierunki likwidacyjne i upadłościowe zdecydowali się na ratowanie swoich działalności, co w dużym stopniu ułatwiło wspomniane już uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Przedsiębiorcy otrzymali wreszcie swobodę wyboru doradcy, z którym chcą współpracować oraz zabezpieczenia działalności „parasolem ochronnym” na okres co najmniej 4 m-cy, przy minimalizacji udziału Sądu i zapewnienia sobie wpływu na cały proces.

W tym trudnym czasie szczególnie uwidoczniono znaczenie analizy przed-restrukturyzacyjnej przedsiębiorstw i projekcji scenariuszy działań restrukturyzacyjnych, w tym doboru narzędzi ich realizacji jako drogi dla powodzenia całego procesu wobec niezwykle burzliwych zmian w otoczeniu. Plan restrukturyzacyjny – na co szczególnie kładą nacisk analitycy kancelarii PMR Restrukturyzacje S.A. – nie jest bowiem jedynie obowiązkowym dokumentem, w którym zawarta jest pozytywna opowieść, do której się nie powraca – ale stanowi drogowskaz dla przedsiębiorcy, który poprzedzony analizą wewnętrzną i branżową, oparty na celowanych działaniach oraz wariantowych prognozach stanowi wsparcie w dalszej działalności i długookresową gwarancję sukcesu całego procesu.

W roku 2022 obserwowaliśmy względną stabilizację dynamiki nowo otwieranych postępowań – wzrost ograniczył się na poziomie 26% r/r, a liczba nowo otwartych postępowań wyniosła 2379.

Przełomowy okazał się rok 2023, w którym otwarto 4244 nowych postępowań, co jest najwyższym wynikiem od czasu wejścia w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Wszystko zdaje się w następstwie „urynkowienia restrukturyzacji” za sprawą wspomnianych już rozwiązań wprowadzonych uproszczonym postepowaniem restrukturyzacyjnym, a implementowanych jeszcze w grudniu 2021r. do postępowania o zatwierdzenie układu. Możliwość natychmiastowej ochrony majątku przedsiębiorcy i wstrzymania płatności zobowiązań, dowolność w wyborze doradcy restrukturyzacyjnego, czas trwania i przede wszystkim niskie koszty sprawiły, że to właśnie ten rodzaj postępowania cieszył się największą popularnością w 2023r. i zdecydowało się na nie ponad 92% wszystkich przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na restrukturyzację swoich zobowiązań. Najwięcej postępowań otwieranych było wobec indywidualnych działalności gospodarczych, które stanowiły, aż 72%, na drugim miejscu – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które stanowiły 15%, a na trzecim gospodarstwa rolne – 7%. Wśród branż najczęściej restrukturyzację otwierano wobec działalności handlowych – 21%, budownictwa – 14%, przetwórstwa przemysłowego – 14%, działalności transportowych – 12%, rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo – 9%.

Kancelaria PMR Restrukturyzacje S.A. prognozuje, iż rok 2024 będzie charakteryzował się niesłabnącym zainteresowaniem postępowaniem o zatwierdzenie układu, zwłaszcza, iż poprzedni rok pokazał niezwykłą efektywność i skuteczność tego rodzaju postępowań, które – przynajmniej z perspektywy tych prowadzonych przez kancelarię PMR Restrukturyzacje S.A. – w znakomitej większości zakończyły się przyjęciem układu przez wierzycieli.

Dane na postawie statystyk Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej [dostęp: 28.03.2024r.]