Postępowanie o zmianę układu część 1

Remedium na trudności w czasie wykonania układu

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego to pierwszy krok na drodze do odzyskania płynności i uniknięcia upadłości, a przyjęcie układu i jego prawomocne zatwierdzenie to ten moment, kiedy Przedsiębiorca może nareszcie odetchnąć.

Po pierwsze co do zasady z tym dniem następuje zmiana terminów wymagalności wierzytelności nim objętych, sposobu ich spłaty, a często także wysokości w związku z częściowym umorzeniem zobowiązań,

Po drugie w przypadku osób prawnych ich reprezentanci (Zarząd) uwalniają się od odpowiedzialności za te zobowiązania.

Po trzecie co warto podkreślić- tak przyjęty układ nie musi być konstrukcją ostateczną, bowiem ustawa przewiduje możliwość jego późniejszej modyfikacji w ramach postępowania o zmianę układu.

Układ projektowany w postępowaniu jest projekcją, co najmniej kilkuletnią, której założenia powstają w okresie prowadzenia postępowania z uwzględnieniem możliwości i warunków, które są na tym etapie znane lub możliwe do przewidzenia. Niestety ostatnie lata pokazały jak bardzo i szybko może zmieniać się otoczenie polityczno-gospodarczo-administracyjne biznesu, a za sprawą wybuchu wojny na Ukrainie, pandemii Sars Cov-2, czy bezprecedensowych zmian podatkowych i prawnych również jak bardzo może być nieprzewidywalne. W świetle powyższego istotne jest, aby przedsiębiorcy mieli świadomość istnienia rozwiązania, które pozwala na modyfikację układu przyjętego w postępowaniu restrukturyzacyjnym, jakim jest postępowanie o zmianę układu.

W naszej praktyce coraz częściej spotykamy się z sytuacjami, kiedy zwraca się do nas klient mający zatwierdzony układ, niejednokrotnie w dużej części zrealizowany stojący w obliczu zagrożenia dalszej jego realizacji, z uwagi na wystąpienie zjawisk, na które nie ma wpływu i których niejednokrotnie nie był w stanie przewidzieć.

Jako przykład może służyć wspominany już wybuch wojny na Ukrainie i zamknięcie części rynków wschodnich, które przerwało wiele łańcuchów dostaw, czy wybuch pandemii, który z dnia na dzień zupełnie sparaliżował część branż uniemożliwiając zupełnie prowadzenie działalności. Zdarzały się również przykłady bardziej prozaiczne, kiedy źródłem finansowania części układu miała być sprzedaż nieruchomości, której nie udało się jej sfinalizować w wymaganym terminie, wycofanie zamówień przez głównego kontrahenta przy niskiej dywersyfikacji odbiorców, wymuszone ograniczenie działalności czy wzrost konkurencji na rynku.

W każdym z tych przypadków klienci potrzebowali po pierwsze wsparcia analitycznego, które pozwoliło określić możliwe sposoby zmiany układu, dla zapewnienia jego wykonalności oraz czas potrzebny na wprowadzenie wymaganych zmian w działalności operacyjnej, a dalej przeprowadzenia przez proces uzyskania aprobaty wierzycieli na proponowane kierunki zmian.

Cały proces od momentu rozpoczęcia postępowania do czasu prawomocnego zatwierdzenia zmiany układu może trwać od kilku do nawet kilkunastu miesięcy. Z praktyki kancelarii PMR Restrukturyzacje S.A. przy dużym podmiocie, o rozbudowanej sieci dystrybucji i złożonej strukturze organizacyjnym, gdzie objętych postępowaniem o zmianę układu zostało przeszło 400 wierzycieli cały proces od momentu otwarcia postępowania do czasu wydania postanowienia o zatwierdzeniu zmiany układu udało się zamknąć w okresie 13 m-cy.

Postępowanie o zmianę układu to rozwiązanie, o którym powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca, a w szczególności przedsiębiorca będący w trakcie realizacji układu, bowiem jest to rozwiązanie, które urealnia możliwość wykonania układu chociażby poprzez dostosowanie wolumenu spłat do nowych możliwości i realiów rynkowych, umożliwia zachowanie kontynuacji układu i zabezpiecza przed negatywnymi konsekwencjami jego uchylenia, z których najważniejszym jest utrata wynegocjowanych umorzeń i natychmiastowa wymagalność w wysokości sprzed pierwotnego układu pomniejszonych o dokonane spłaty.