Hawe Telekom w restrukturyzacji składa nowe propozycje układowe

Zarząd Hawe Telekom, w związku z ustabilizowaniem działalności biznesowej spółki, złożył w sądzie restrukturyzacyjnym w Warszawie modyfikację wstępnych propozycji układowych. Są one aktualizacją wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego z ubiegłego roku. Propozycja przewiduje spłatę 100 proc. wierzytelności głównej wszystkim wierzycielom. Propozycje są szczególnie atrakcyjne dla mniejszych wierzycieli, którzy w przypadku długu do 10 tys. zł zostaliby spłaceni w całości wyłącznie w formie pieniężnej.

Hawe Telekom aktualizację uzasadnia poprawą warunków, w jakich funkcjonuje spółka oraz postępem prac nad restrukturyzacją, które pozwalają na zmianę pierwotnych założeń.

– Złożona dzisiaj propozycja daje wierzycielom możliwość odzyskania 100 proc. wierzytelności z kwoty głównej. Spłata, w zależności od grupy wierzycieli, nastąpiłaby w formie pieniężnej lub poprzez konwersję długu na udziały Hawe Telekom, a następnie na akcje spółki Mediatel, przy czym wierzyciele do kwoty 10 tys. zł zostaliby spłaceni w całości w formie pieniężnej – wyjaśnia Paweł Paluchowski, prezes Hawe Telekom. – Część wierzycieli mogłaby odzyskać swój kapitał nawet w ciągu dwóch tygodni od doręczenia prawomocnego postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu.

Nowa propozycja układowa dokładnie określa dla każdej grupy wierzycieli moment i sposób spłaty wierzytelności. Dla swojego największego wierzyciela – Agencji Rozwoju Przemysłu, spółka opracowała dwa warianty spłaty. W I wariancie zobowiązanie wobec ARP zostałoby spłacone w ciągu 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia sądu. Ta opcja wiąże się jednak z 29 proc. redukcją należności głównej. Pozostałe 71 proc. byłoby pokryte z refinansowania dokonanego przez inwestora zewnętrznego. Przyjęcie II wariantu natomiast oznacza odzyskanie 100 proc. wierzytelności głównej. W tym przypadku spłata rozpoczęłaby się do 15 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia sądu i przebiegałaby w równych kwartalnych ratach rozłożonych na osiem kolejnych lat.

– Decyzja o tym czy szybko odzyskać część wierzytelności, czy zaczekać i otrzymać całość, leży w kompetencjach prezesa ARP – wyjaśnia prezes Paluchowski. – Obydwa warianty, podobnie jak pozostałe przedstawione propozycje układowe, w optymalny sposób zaspokajają wierzytelności wszystkich uczestników postępowania. Chronią też interesy Skarbu Państwa, akcjonariuszy i samej spółki. Istotnym założeniem jest to, że jednocześnie pozwalają uzdrowić sytuację nie tylko w Hawe Telekom, by mogła spokojnie kontynuować realizację swoich celów biznesowych i skutecznie konkurować na rynku telekomunikacyjnym, ale również w Hawe SA, co pozwoli na spłatę wierzycieli także tej spółki.
Materiał ukazał się w serwisie wnp.pl:

dnia 30 stycznia 2017:
» Nowe propozycje układowe Hawe Telekom